Zwołano kolejną sesję Rady Gminy

W najbliższy czwartek w siedzibie Urzędu Gminy Lubin obradować będą radni. Sesja rozpocznie się o godzinie 15.00, w porządku obrad znalazła się m.in. zmiana w sprawie opłat z zajęcie pasa drogowego oraz w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowy porządek obrad publikujemy poniżej.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Gminy Lubin zwołuję XVI sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 grudnia 2019 r.
  3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Lubin /proj. Nr 165/ – inicjatywa wójta Gminy Lubin.
  4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszówka /proj. nr 166/ – inicjatywa wójta Gminy Lubin.
  5. Wolne wnioski
  6. Zamknięcie sesji

 

    Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski