Rada Seniorów GL

Uchwała w sprawie wyodrębnienia samodzielnych zespołów roboczych

Zespoły robocze

Uchwała w sprawie planu pracy rady Seniorów Gminy Lubin na 2019 rok

Plan pracy

 

Nowa Rada Seniorów Gminy Lubin

Zarządzeniem wójta Gminy Lubin  powołano skład II kadencji Rady Seniorów Gminy Lubin. Zgodnie ze statutem w skład Rady wchodzi 11 osób. Kandydatów mogli zgłaszać mieszkańcy gminy i spośród nich wylosowano sześciu reprezentantów. Podmiotom działającym na rzecz osób starszych przysługują dwa miejsca w Radzie Seniorów , po jednym reprezentancie zgłaszał także Ośrodek Kultury Gminy Lubin, Rada Gminy Lubin oraz wójt.  W ten sposób do Rady II kadencji powołani zostali:

 1. Maria Galuba

 2. Tadeusz Wodziczka

 3. Wiesław Mucha

 4. Eugeniusz Wawryk

 5. Stanisława Zazula

 6. Alicja Maćkowiak

 7. Anna Rawska – z-ca przewodniczącej

 8. Emilia Bojko

 9. Janina Mucha – przewodnicząca

 10. Barbara Tórz

 11. Jan Olejnik

Przypomnijmy, że celem działalności Rady jest integracja środowiska osób starszych, wzmacnianie ich udziału w życiu społeczności lokalnej, a także sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej.

Kadencja członków rady trwa tyle samo co kadencja Rady Gminy, czyli około 5 lat. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę w głosowaniu tajnym. Przewodniczący jest odpowiedzialny za zwoływanie posiedzeń Rady, organizowanie jej pracy oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz.

Poprzednią i historyczną bowiem pierwszą Radę Seniorów Gminy Lubin stanowili: Emilia Bojko, Jan Hawrysz, Ryszard Kirsz, Danuta Kowalewska, Jan Olejnik, Janina Mucha, Wiesław Mucha, Anna Rawska – wiceprzewodnicząca, Inna Rogalska – przewodnicząca, Barbara Tórz i Stanisława Zazula. W imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Lubin dziękujemy za wkład pracy i zaangażowanie.

————————————————————————————————————————————————————————————

 

Rada Seniorów Gminy Lubin powołana została uchwałą Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2016 r. na wniosek Wójta Gminy Lubin. Obszar działania Rady obejmuje obszar Gminy Lubin. Celem jej działalności jest integracja środowiska osób starszych, wzmacniane ich udziału w życiu społeczności lokalnej, a także sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej w szczególności poprzez:

– wspieranie aktywności osób starszych, a w szczególności aktywności rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej,

– profilaktykę i promocję zdrowia,

– zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

– twórcze wykorzystanie potencjału osób starszych,

– przełamywanie stereotypów dotyczących seniorów i starości oraz budowanie autorytetu osób starszych

Radę Seniorów Gminy Lubin tworzą:

Emilia Bojko

Jan Hawrysz

Ryszard Kirsz

Danuta Kowalewska

Jan Olejnik

Janina Mucha

Wiesław Mucha

Anna Rawska – wiceprzewodnicząca

Inna Rogalska – przewodnicząca

Barbara Tórz

Stanisława Zazula

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy