Plan gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Lubin ekologicznie… Wypełnij ankietę!

nasza-ziemiaGmina Lubin przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

 

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy i innych podmiotów, w tym przedsiębiorstw działającym na jej terenie, na skorzystanie ze środków Unii Europejskiej m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – wyjaśnia w liście skierowanym do mieszkańców Gminy Lubin Wójt Tadeusz Kielan.

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Lubin uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013.

Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Lubin poprzez kontynuację rozpoczętych i wdrażanie nowych działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, modernizacji budynków mieszkalnych, usługowo-handlowych, produkcyjnych, użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

 

fota-kosciol

 

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować obecne oraz przyszłe potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła, termomodernizacji budynków, procesów technologicznych przesyłamy do Państwa krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach i skorzystania ze źródeł dofinansowania. Wypełnienie ankiety nie jest wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.

Ankieta jest również udostępniona poprzez stronę internetową projektu: e-pgn.pl w dziale „Lubin/Ankietyzacja”
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy pod nr tel. 76 840 31 63 oraz w biurze wykonawcy opracowania tj. firmy Nowa Energia Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp.J. pod nr tel. 32 20 95 546.

Wypełnioną ankietę można złożyć w Urzędzie Gminy w Lubinie w biurze podawczym lub w pok. nr 9 (budynek nr 6a), przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lubin ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lubin@nowa-energia.pl w terminie do 27.02.2015 r.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

Załączniki:

Załączniki: ankieta (plik w formacie EXCEL)
(oprac. Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UG w Lubinie)

FOT. FUNDACJA NASZA ZIEMIA

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy