Obowiązek nakładania kagańców

Zarządzenie Nr 293/2015 Wójta Gminy Lubin

z dnia 10.07.2015 r.

 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących obowiązku nakładania kagańców wszystkim psom (nie tylko psom ras uznawanych za agresywne) wyprowadzanym na obszarze Gminy Lubin poza granice posesji.

§ 1

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i Uchwały Nr XIII/58/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubin (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r. poz. 2329) zarządzam co następuje:

  1. Zarządzam konsultacje społeczne w sprawie obowiązku nakładania kagańców wszystkim psom (nie tylko psom ras uznawanych za agresywne) wyprowadzanym na obszarze Gminy Lubin poza granice posesji.
  2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 odbędą się z inicjatywy Wójta Gminy Lubin.

 § 2

  1. Konsultacje odbędą się w terminie od 27 lipca do 31 sierpnia 2015 r., będą miały zasięg gminny i przeprowadzone zostaną w trybie zapytania ankietowego w formie papierowej.
  2. Do ustalenia wyników konsultacji pod uwagę brane będą ankiety podpisane przez mieszkańców Gminy Lubin, które wpłyną do Urzędu Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin w terminie 27 lipca – 31 sierpnia 2015 roku.
  3. Wzór zapytania ankietowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  4. Informacja o konsultacjach zamieszczona będzie:

– w Biuletynie Informacji Publicznej,

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach,

– na stronie internetowej gminy,

– w „Wiadomościach Gminnych”.

  1. Druk ankiety dostępny będzie w Urzędzie Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a,
    59-300 Lubin w pokoju nr 10 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

 § 3

 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 § 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ANKIETA

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy