Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych oraz wyrażania opinii w sprawach istotnych dla Gminy Lubin

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO(*) „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Lubin z siedzibą przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59 – 300 Lubin.
 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Dariuszem Milką za pomocą e-mail: iodo@archiwum.ug.lubin.pl lub pisemnie na adres:  Urząd Gminy Lubin, Inspektor Ochrony Danych, ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz wyrażania opinii w sprawach istotnych dla Gminy Lubin.
 5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożnością oddania głosu.
 6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Gminy.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, do czasu zakończenia sprawy wymagającej przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wyrażania opinii w sprawach istotnych dla Gminy Lubin.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  – dostępu do swoich danych osobowych
  – poprawiania swoich danych osobowych,
  – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy napisać wiadomość na adres: konsultacje@archiwum.ug.lubin.pl,
  – wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  – wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku: zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi.- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

(*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy