GSW

Nazwa: Gminna Spółka Wodna w Lubinie
Status prawny: osoba prawna
NIP: 6922516672
REGON: 369141909
Data i nr wpisu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami: 15 grudnia 2017 r.
Nr ewidencyjny: RWWw-SW-653
Długość melioracyjnych rowów szczegółowych objętych działalnością spółki: 404,52 km
Powierzchnia gruntów rolnych objętych działalnością spółki: 8220 ha
w tym powierzchnia gruntów zmeliorowanych: 4960 ha

Gminna Spółka Wodna w Lubinie powstała w dniu 18 października 2017 r. Jej celem jest zaspokajanie potrzeb zrzeszonych w niej osób fizycznych lub prawnych w zakresie:

  • poprawy funkcjonowania gospodarki wodnej, a w szczególności wykonania, odmulania, oczyszczania i udrażniania urządzeń melioracji szczegółowych,
  • konserwacji, naprawy istniejących urządzeń melioracji koniecznych do prawidłowego odprowadzania nadmiaru wód opadowych,
    oraz udzielanie pomocy w sprawach zawiązanych z melioracjami i gospodarką wodną, a także propagowanie prawidłowej gospodarki na terenach zmeliorowanych.

Spółka działa na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 z póź. zm.), a w szczególności na podstawie działu X Spółki wodne i związki wałowe (art. 441~467) tego aktu.

Zgodnie z art. 205 Prawa Wodnego utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy- do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. W przypadku członków Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych przechodzi na Spółkę.

Na swoją działalność Spółka pozyskuje środki finansowe ze składek członkowskich, wsparciu w formie dotacji celowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji podmiotowych z budżetu państwa.

Gminna Spółka Wodna w Lubinie działa w oparciu o zatwierdzony przez Starostę Lubińskiego Statut. Organem wykonawczym Spółki jest Zarząd. W dniu 18 października 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków na funkcję Przewodniczącego Zarządu powołało Krzysztofa Ziębę.

 

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy