Zmiana granic Gminy Lubin

 

Oficjalna opinia Gminy Lubin w sprawie zmiany granic

Na wniosek wójta Tadeusza Kielana  radni Gminy Lubin jednogłośnie przyjęli opinię w sprawie zmiany granic gminy proponowanych przez prezydenta Lubina. W wielostronicowym dokumencie, który negatywnie opiniuje prezydenckie propozycje, w bardzo szczegółowy i merytoryczny sposób przeanalizowano potencjalny wpływ takich zmian. W wielu załącznikach do tego dokumentu znalazły się oprócz wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych, także formalne i prawne analizy niezależnych ekspertów oraz liczne apele niezależnych gremiów.

Zgodnie z ustawą o samorządzie  gminnym i rozporządzeniem w sprawie  zmian granic gmin, po tym jak w grudniu ubiegłego roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin i przeprowadzenia konsultacji, Rada Gminy Lubin miała trzy miesiące na oficjalne ustosunkowanie się do tej propozycji.

Wielotygodniowe konsultacje, analizy finansowe i prawne pozwoliły na sformułowanie jednoznacznie negatywnej opinii. Radnym przedstawiała ją Anna Marzec kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Jest ona bardzo szczegółowa i porusza setki kwestii. Po tym jak jednogłośnie przyjęli ją radni, opinia została już oficjalnie przesłana do Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Dokument  w przekonywujący sposób wyjaśnia, że wyłączenie z granic Gminy Lubin sołectw: Chróstnik, Kłopotów, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Osiek, Obora i Szklar Górne spowodowałoby podział gminy Lubin na dwie części. To w oczywisty sposób naruszyłoby układ przestrzenny i zasadę jednorodności gminy,  ograniczyłoby zdolność do wykonywania zadań publicznych m.in. w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz zwiększyłoby wydatki gminy na realizację zadań publicznych. Kolejny argument mówi o tym, że         odłączenie terenów o największym potencjale społecznym i gospodarczym spowoduje spadek tempa rozwoju gminy oraz spowoduje utratę znacznej części dochodów własnych, co uniemożliwi wykonywanie zadań publicznych. Gmina Lubin straciłaby samodzielność finansową, ponieważ całkowitej zmianie uległaby struktura dochodowa – zamiast dochodów własnych, dominowałyby dotacje i subwencje.

Poniżej publikujemy skrócone uzasadnienie opinii oraz w załączniku całą opinię.

 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Lubin w sprawie

wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia obszaru sołectwa Chróstnik, obszaru sołectwa Krzeczyn Wielki, obszaru sołectwa Miroszowice, obszaru sołectwa Osiek, obszaru sołectwa Obora, obszaru sołectwa Szklary Górne oraz obszaru sołectwa Kłopotów z granic Gminy Lubin i włączenia ich do terytorium Gminy Miejskiej Lubin

 

W dniu 19 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Lubinie podjęła Uchwałę Nr II/17/18 w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin oraz przeprowadzenia konsultacji. Pismem z dnia 19 grudnia 2018 r. (złożonym w Urzędzie Gminy w Lubinie 20 grudnia 2019r.), stosownie do treści ww. uchwały, Prezydent Miasta Lubina skierował do Wójta Gminy Lubin prośbę o podjęcie działań celem wyrażenia przez Radę Gminy Lubin opinii w przedmiocie wyłączenia obszaru sołectw Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Górne i Kłopotów z Gminy Lubin i włączenia ich do Gminy Miejskiej Lubin.

W dniach od 21 stycznia 2019 r. do 8 marca 2019 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 9 stycznia 2019 r. zmienionym następnie Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 16 stycznia 2019 r., przeprowadzone zostały z mieszkańcami Gminy Lubin konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin (Miasta Lubina) polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Miejskiej Lubin (Miasta  Lubina) części obszaru Gminy Lubin, tj. obszarów sołectw: Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Górne i Kłopotów.

Przeciwko wyłączeniu z Gminy Lubin obszaru przedmiotowych sołectw i włączeniu ich do Miasta Lubina opowiedziało się 10 301 mieszkańców Gminy Lubin biorących udział w konsultacjach społecznych, co stanowi 98,23% wszystkich osób biorących udział w konsultacjach, przy wyjątkowo wysokim udziale mieszkańców wynoszącym 62,98% ogółu mieszkańców. Ww. wyniki konsultacji nie pozostawiają jakichkolwiek wątpliwości, co do negatywnej opinii mieszkańców w tej kwestii. Co więcej, ich jednoznaczny efekt oraz frekwencja, jaką trudno było uzyskać w Gminie Lubin w dotychczas przeprowadzanych wyborach, czy to samorządowych, czy parlamentarnych, stanowi o wysokim stopniu integracji społeczności lokalnej, jej jedności i poczuciu wspólnoty. Mieszkańcy nie dostrzegają jakichkolwiek korzyści, a tym bardziej perspektyw związanych z planowaną przez władze Lubina zmianą granic Miasta, kosztem ich Gminy.

Choć wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący, to w sprawie zmiany granic wynik ten powinien mieć charakter decydujący. Należy zwrócić tu uwagę na istniejące w tym zakresie orzecznictwo, np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2013 roku (sygn. akt II OSK 1371/13), w uzasadnieniu którego Sąd wskazał, iż „Wynik konsultacji (referendum) ma znaczenie nie tylko polityczne, ale i prawne – konsultacje (referendum) są nieodzowną przesłanką zmian. Wyniki konsultacji (referendum) odzwierciedlają bowiem nie tylko stanowisko wspólnot mieszkańców, jeśli chodzi o ocenę działania organów ich „własnych” gmin, ale także stosunek do spornego terytorium”.

W dyskursie publicznym pojawiła się teza o „pasożytniczej gminie obwarzankowej” (gazetaprawna.pl, „Zmiany gminnych granic: Wrogie przejęcie czy korekta mapy?”). Teza ta nie znajduje swojego potwierdzenia w przypadku Gminy Lubin. Już samo przytoczenie podstawowych faktów pokazuje, jak niewiele wspólnego z rzeczywistością ma ww. teza.

 

 • W pierwszej kolejności należy wskazać, iż Miasto Lubin nie jest wyłącznym miejscem pracy mieszkańców Gminy Lubin. Mieszkańcy Gminy Lubin pracują we wszystkich oddziałach KGHM od Legnicy po Głogów oraz w innych miejscach i miastach w kraju i za granicą. Ci zaś mieszkańcy Gminy Lubin, którzy pracują w Lubinie, wspierają budżet Miasta Lubina. Jednakże, mieszkańcy Gminy Lubin przede wszystkim pracują na terenie Gminy Lubin – prowadzą tu gospodarstwa rolne oraz własne firmy.
 • Odnosząc się z kolei do ewentualnego argumentu, że mieszkańcy Gminy Lubin korzystają ze znajdującej się na terenie Miasta Lubin służby zdrowia należy zauważyć, że Miasto Lubin nie jest właścicielem żadnej z placówek medycznych zlokalizowanych na jego terenie. Podkreślić również należy, że mieszkańcy Gminy Lubin płacą takie same składki na ubezpieczenie zdrowotne jak mieszkańcy Lubina, co tym samym umożliwia mieszkańcom Gminy Lubin korzystanie ze służby zdrowia na takich samych zasadach jak mieszkańcy Lubina. Co więcej Miasto Lubin otrzymuje wpływy z podatków z tytułu komercyjnej działalności placówek medycznych zarejestrowanych w Lubinie. Ponadto, w samej Gminie Lubin działa sieć zamiejscowych ośrodków zdrowia funkcjonujących w obiektach gminnych.
 • Mieszkańcy Gminy Lubin robiąc zakupy w Lubinie wspierają tamtejsze miejsca pracy. Miasto Lubin nie jest właścicielem żadnego sklepu na swoim terenie. Ponadto, mieszkańcy Gminy Lubin robią zakupy także w innych miejscowościach.
 • Uczniowie z terenu Gminy Lubin uczęszczają do szkół ponadpodstawowych w Lubinie, które prowadzone są przez Powiat Lubiński. Wskazać należy, iż Gmina Lubin prowadzi własne przedszkole oraz pięć szkół podstawowych, w których znajdzie się miejsce dla każdego ucznia. Ponadto, od tego roku uruchomiony został w Krzeczynie Wielkim pierwszy Klub Malucha. Za dzieci z Gminy uczęszczające do szkół w Lubinie, prowadzonych przez Miasto Lubin, wpływa do budżetu Miasta wysoka subwencja pozwalająca Miastu utrzymać miejsca pracy dla nauczycieli.

 

Zmiana granic Gminy Lubin, zaproponowana przez Radę Miejską w Lubinie oraz  Prezydenta Miasta Lubina, polegająca na wyłączeniu części sołectw z terenu Gminy i włączeniu ich w granice administracyjne Miasta Lubin spowoduje daleko idące konsekwencje organizacyjne, przestrzenne, demograficzne i gospodarcze, co będzie skutkować również zmianą struktury dochodowej i wydatkowej Gminy, a także niespełnieniu kluczowych przepisów ustawy o finansach publicznych. Potwierdzają to wyszczególnione niżej aspekty.

 • W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na potencjalny kształt Gminy jaki powstanie w wyniku zmiany granic. Gmina zostanie podzielona na dwie odrębne części (Gorzyca i Krzeczyn Mały nie będą miały połączenia z pozostałym obszarem Gminy), co istotne, jej większa część przybierze wydłużony kształt.

Wyłączenie części sołectw z Gminy Lubin wpłynie więc niekorzystnie na układ osadniczy i przestrzenny Gminy poprzez utratę jednorodności terytorialnej gminy, utratę ruralistycznego charakteru miejscowości, zakłócenie ciągłości otwartych rolniczych przestrzeni produkcyjnych oraz utratę rozwiniętych i utrwalonych obszarów działalności gospodarczej, stanowiących istotne źródło przychodów w budżecie Gminy.

W efekcie może to spowodować zasadnicze problemy w zarządzaniu jednostką, w tym zachowaniu spójności terytorialnej, przestrzennej, więzi społecznych, co zmniejszy także zdolność do wykonywania zadań publicznych oraz utrudni przeprowadzenie podstawowych inwestycji infrastrukturalnych, a to z kolei zwiększy koszty obsługi Gminy.

 • Znaczna część terenów wskazanych do wyłączenia z obszaru Gminy przeznaczona jest do rozwoju funkcji mieszkaniowej, usług komercyjnych i produkcji. Co więcej, występują tu również tereny górnicze i przemysłowe. Utrata tych terenów znacznie zmniejszy potencjał gospodarczy i inwestycyjny Gminy, co w efekcie skutkować będzie ograniczeniem rozwoju całej Gminy, w granicach której zostaną głównie tereny rolnicze i po części mieszkaniowe – mniej atrakcyjne z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości i produkcji przemysłowej. Spowoduje to przekształcenie gminy wiejskiej, o rozwoju funkcji usługowych i mieszkaniowych, w gminę typowo rolniczą.
 • Zmiana granic dotyczy terenu obejmującego powierzchnię 8 120 hektarów, co stanowi 28 % ogółu terytorium Gminy Lubin. Włączenie terenów siedmiu dużych sołectw Gminy Lubin do obszaru Miasta Lubin spowoduje, iż Miasto Lubin będzie aż 3 razy większe niż obecnie. Powiększenie Miasta Lubina o prawie 67% jego dotychczasowej powierzchni spowoduje jego „rozlanie”, co jest niezgodne z dokumentem Krajowa Polityka Miejska 2023, gdzie podkreśla się, iż miasta mają być spójne, zwarte i zrównoważone.
 • Analiza zmian demograficznych wskazuje na bardziej dynamiczny wzrost strefy podmiejskiej (do której należą sołectwa zagrożone przejęciem przez Miasto Lubin) w stosunku do terenów bardziej oddalonych od centrum, na skutek czego, po odłączeniu tych terenów nastąpi spadek tempa rozwoju Gminy. Potwierdza to również fakt, że duża liczba podmiotów gospodarczych skupia się na obszarach w niewielkiej odległości od Miasta Lubina. Przyłączenie tych obszarów do Miasta spowoduje utratę przez Gminę większości przedsiębiorstw, co będzie miało przełożenie w częściowej utracie dochodów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Z drugiej strony zabieg przyłączenia wskazanych sołectw do Miasta nie rozwiąże problemu dotyczącego depopulacji. Oczywistym jest bowiem, iż poprzez zmianę granic administracyjnych nie zmieni się indeks urodzeń. Zmiana granic nie skłoni również ludzi do posiadania większej ilości dzieci, a także nie zachęci ich do osiedlania się w nowych granicach miasta.
 • Ubytek znacznej części dochodów własnych Gminy spowoduje zmianę struktury dochodowej jednostki, w efekcie Gmina Lubin ograniczy swój zakres swobody w kształtowaniu dochodów budżetowych i uzależni je od dotacji i subwencji, na których wysokość nie będzie miała wpływu, tym samym zmniejszy się samodzielność finansowa Gminy .
 • Nieproporcjonalny spadek dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących na skutek utraty części terenów spowoduje ujemny wynik budżetu Gminy kształtujący się średniorocznie na poziomie -15 mln zł, co będzie skutkowało trwałym naruszeniem przepisów, w tym niemożliwością spełnienia warunków wynikających z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Ujemny wynik budżetu bieżącego sprawi również, że Gmina nie będzie zachowywać relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz nie będzie miała możliwości spłaty zobowiązań. Powyższe wynika z charakterystyki wyłączanych sołectw. Obszary te generują wysokie dochody wynikające z występowania dużej liczby mieszkańców, przedsiębiorców, a także wydobycia złóż naturalnych.

Utrata tych terenów spowoduje zmniejszenie wydatków na oświatę, gospodarkę komunalną, czy transport publiczny, jednak wartość ta nie będzie w stanie zrekompensować całości poniesionych strat.

 • Na podstawie art. 44 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowiącym, że nabycie mienia komunalnego następuje (…) w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia – decyzją Prezesa Rady Ministrów (…) można wnioskować, że Gminie nie przysługuje rekompensata w związku z utraconym mieniem komunalnym, co oznacza, że pozostaną u niej zobowiązania związane z wytworzeniem tego mienia. Spłaty rat kapitałowych Gminy Lubin pozostaną więc na tym samym poziomie, co będzie skutkowało również brakiem możliwości spłaty zobowiązań.
 • Miasto nie potrzebuje dodatkowych terenów inwestycyjnych. Z całkowitej powierzchni miasta tylko ok. 35% stanowią grunty zurbanizowane, obejmujące wszelkiego rodzaju zabudowę, ulice, drogi i place oraz tereny zieleni. Obecnie Miasto Lubin jest w dużym stopniu objęte fazą stabilizacji, którą znamionuje głównie brak wzrostu liczby mieszkańców. Duża część miasta – ponad 50% jego obszaru to tereny „otwarte”, częściowo użytkowane rolniczo oraz tereny leśne. Historyczny rozwój miasta Lubina oraz aktualne tendencje nie wskazują na potrzeby rezerw terenowych pod zabudowę poza granicami miasta, szczególnie wobec znacznych niewykorzystanych powierzchni w jego granicach. Należy podkreślić, iż jedynie ok. 75% powierzchni Miasta Lubina objęte zostało miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, jest to ok. 100 ha powierzchni wobec niespełna 4.100 ha całej powierzchni miasta. Z treści obowiązujących na terenie miasta Lubin miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynika, iż pozostaje do wykorzystania pod zabudowę o różnych funkcjach powierzchnia ok. 790 ha. Stanowi to znaczną rezerwę terenową pod inwestycje w granicach administracyjnych miasta w części objętej planami miejscowymi. Ok. 25% powierzchni miasta nie została objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Stanowi to powierzchnię ok. 1000 ha, która w znacznej części jest kolejną rezerwą terenową pod inwestycje w granicach administracyjnych miasta.
 • Jedność oraz poczucie wspólnoty mieszkańców Gminy Lubin, przede wszystkim zaś mieszkańców sołectw: Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Osiek, Obora, Szklary Górne, Kłopotów wyraża się m.in. poprzez:
 • działalność w bardzo licznych organizacjach (w tym: stowarzyszeniach, Kołach Gospodyń Wiejskich, Klubach Sportowych, Ochotniczych Strażach Pożarnych, itp.),
 • aktywne uczestnictwo w działalności Ośrodka Kultury Gminy Lubin, przy którym funkcjonują różnorodne zespoły folklorystyczne i artystyczne oraz sekcje zainteresowań,
 • aktywne korzystanie z oferty Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce wraz z 5 filiami,
 • uczestnictwo w organizowanych na terenie Gminy licznych imprezach kulturalno-sportowych o randze lokalnej i regionalnej.

Powyższe potwierdza fakt istnienia szczególnych więzi społecznych w Gminie Lubin, opartych na tradycjach związanych z działalnością organizacji, mających typowo wiejski charakter. Istnieje uzasadnione ryzyko utraty tożsamości, przynależności społecznej mieszkańców przyłączonych miejscowości, opartej między innymi na wieloletnich tradycjach kulturowych oraz roli organów jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) w społeczności lokalnej.

 • Jedność oraz poczucie wspólnoty mieszkańców Gminy Lubin budowane jest w oparciu o nowoczesną i mocno rozbudowaną infrastrukturę społeczną obecną w każdej miejscowości w Gminie Lubin, w szczególności w miejscowościach zagrożonych przejęciem przez Miasto Lubin. Dobrze wyposażone szkoły, świetlice, boiska, tereny rekreacyjno – sportowe, place zabaw w powiązaniu ze środkami z Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy od 2009 r., to doskonała baza służąca integracji społecznej. Ponadto podkreślić należy, iż w sołectwach, którymi zainteresowane jest Miasto Lubin, przeprowadzono w ostatnich latach bardzo wiele inwestycji. Wyłącznie w latach 2015 – 2018 w sołectwach: Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Osiek, Obora, Szklary Górne oraz Kłopotów, Gmina Lubin zrealizowała inwestycje o łącznej wartości ponad 28 mln zł, co stanowi 48% wszystkich wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Gminę Lubin w tym okresie.
 • Ponadto należy również wskazać, iż ewentualna zmiana granic spowodowałaby również utratę przez Gminę Lubin środków trwałych o zewidencjonowanej wartości brutto 107.913.386,34 zł
 • Władze Miasta Lubina nie przedstawiły mieszkańcom Gminy Lubin (zwłaszcza mieszkańcom sołectw, które chcą przyłączyć), jakichkolwiek wiarygodnych analiz, czy innych opracowań uwzględniających skutki realizacji takiej koncepcji w kontekście celowościowym, ekonomicznym i społecznym. Co więcej nie zareagowały pozytywnie na żadne z zaproszeń na organizowane w ramach konsultacji społecznych Zebrania Wiejskie. Nie sposób więc nie zauważyć, iż proponowana zmiana granic może mieć na celu wyłącznie wykorzystanie potencjału istniejącego już w Gminie Lubin. Gmina stworzyła bowiem bardzo dogodne warunki do życia oraz osiągnęła wysoki poziom urbanizacji. Należy przypuszczać, iż po przyłączeniu sąsiednich miejscowości, dla Lubina priorytetem będzie nadal centrum miasta. Wydatki i inwestycje dotyczące przyłączonych obszarów spychane zaś będą na dalszy plan lub odkładane w nieskończoność, co w konsekwencji spowoduje, iż tereny te staną się głębokimi, zacofanymi peryferiami Lubina (co obecnie ma miejsce w odniesieniu do dzielnic peryferyjnych Lubina). Mając na uwadze powyższe, nie można również tracić z pola widzenia, że finalnie, władze Lubina poszerzając granice Miasta osiągną efekt przeciwny do zamierzonego. Zamiast bowiem prężnie działającego wielkiego centrum regionu, powstanie miasto peryferyjne o małomiasteczkowej zabudowie, w której istotną część obszaru będą zajmować obszary rolnicze, a Chróstnik, Kłopotów, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek oraz Szklary Górne nie będą wykazywać cech miasta.

Wskazane wyżej argumenty jednoznacznie świadczą o tym, że z punktu widzenia zasad planowania i zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając potrzeby rozwoju zarówno miasta Lubina, jak i Gminy Lubin w celu zapewnienia terytorium możliwie jednorodnego ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zdolność wykonywania zadań publicznych, brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla włączenia w granice administracyjne Miasta Lubina obszarów sołectw Gminy Lubin określonych w uchwale Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2018 r.

Mając powyższe na względzie można stwierdzić, iż zmiana granic Miasta Lubina polegająca na przyłączeniu do niego siedmiu sołectw Gminy Lubin, nie spełnia przesłanek wynikających z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.).

Potwierdzają to także dokumenty opracowane przez specjalistów zewnętrznych, tj.:

1) „Analiza w zakresie zmiany granic Gminy Lubin polegającej na włączeniu części obszarów do terytorium Miasta Lubina”, opracowana przez firmę CURULIS zs. w Poznaniu.

2) Opinia urbanistyczna w zakresie spełniania przesłanek wynikających z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) w związku z podjętą Uchwałą Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin oraz przeprowadzenia konsultacji”, opracowana przez mgr inż. Jerzego Ulanickiego oraz mgr Marka Woźniaka.

Podkreślić należy, iż także znaczna część mieszkańców Miasta Lubina przeciwna jest dzieleniu Gminy Lubin i włączeniu do miasta siedmiu jej sołectw. Pod listami przeciwko odłączeniu sołectw Chróstnik, Kłopotów, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek i Szklary Górne od Gminy Lubin i włączeniu ich w granice administracyjne Miasta Lubina podpisała się znaczna liczba mieszkańców Lubina.

Uzasadnienie uchwały opiniującej

 

SPRAWDŹ HARMONOGRAM ZEBRAŃ

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Uchwały Nr XIII/58/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubin (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 22 maja 2015 r. poz. 2329) oraz Uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Wójt Gminy Lubin zawiadamia:

W terminie od 21 stycznia 2019 r. do 8 marca 2019 r. na terenie całej Gminy Lubin przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w trybie zapytań ankietowych w formie papierowej, polegających na przyjmowaniu pisemnych opinii w przedmiocie:

 1. zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy części terytorium Miasta Lubina, tj. obrębu nr 11 oraz części obrębów nr 7, nr 9 i nr 10 miasta Lubina,
 2. zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Miejskiej Lubin części obszaru Gminy Lubin, tj. obszarów sołectw: Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Górne i Kłopotów.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na obszarze Gminy Lubin posiadające czynne prawo wyborcze do organów Gminy Lubin.
Opinie mieszkańców Gminy Lubin w ramach przedmiotowych konsultacji przyjmowane będą:

 1. na zebraniach wiejskich przeprowadzonych we wszystkich sołectwach Gminy Lubin w terminie od 21 stycznia 2019 r. do 24 lutego 2019 r. ,
 2. w trakcie indywidualnych spotkań z mieszkańcami,
 3. w trakcie dyżurów pełnionych w poszczególnych miejscowościach,
 4. w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Lubinie – pokój nr 28 (59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3) w terminie od 25 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin zawarte są w Zarządzeniu Nr 68/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 9 stycznia 2019 r. dostępnym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Lubin, stronie internetowej gminy www.archiwum.ug.lubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl .
Wyniki przedmiotowych konsultacji mają charakter opiniodawczy.

Wójt Tadeusz Kielan


ZARZĄDZENIE NR 68/2019
WÓJTA GMINY LUBIN
z dnia 9 stycznia 2019 r.
dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin
w sprawie zmiany granic Gminy Lubin

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Uchwały Nr XIII/58/2015 Rady
Gminy Lubin z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Lubin (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 22 maja 2015 r. poz. 2329) oraz
Uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury
zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zarządzam co
następuje:

Rozdział 1.
Przedmiot konsultacji społecznych

§ 1.

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany
granic administracyjnych Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy części terytorium Miasta Lubina,
tj. obrębu nr 11 oraz części obrębów nr 7, nr 9 i nr 10 miasta Lubina, określonego na mapie stanowiącej
Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Konsultacje określone w ust. 1 przeprowadza się z inicjatywy Rady Gminy Lubin wyrażonej w Uchwale
Nr III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic
administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

§ 2.

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany
granic Gminy Miejskiej Lubin (Miasta Lubina) polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Miejskiej Lubin
(Miasta Lubina) części obszaru Gminy Lubin, tj. obszarów sołectw: Chróstnik, Krzeczyn Wielki,
Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Górne i Kłopotów, określonych na mapie stanowiącej Załącznik nr 2 do
niniejszego Zarządzenia.
2. Konsultacje określone w ust. 1 przeprowadza się z inicjatywy Wójta Gminy Lubin.

Rozdział 2.
Cel, obszar, termin, tryb konsultacji społecznych oraz osoby uprawnione do udziału w tych
konsultacjach

§ 3.

1. Celem konsultacji, o których mowa w § 1 i § 2 jest uzyskanie opinii mieszkańców Gminy Lubin
dotyczących zmiany granic Gminy Lubin i Gminy Miejskiej Lubin określonych odpowiednio w:
1) Uchwale Nr III/27/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do
procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami;
2) Uchwale Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany granic Gminy
Miejskiej Lubin oraz przeprowadzenia konsultacji.
2. Konsultacje, o których mowa w § 1 i § 2 przeprowadzone będą na obszarze Gminy Lubin.
3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach, o których mowa w § 1 i § 2 są osoby zamieszkałe na
obszarze Gminy Lubin posiadające czynne prawo wyborcze do organów Gminy Lubin.

4. Konsultacje, o których mowa w § 1 i § 2 przeprowadzone zostaną w terminie od 21 stycznia 2019 r. do
8 marca 2019 r. w trybie zapytań ankietowych w formie papierowej, polegających na przyjmowaniu
pisemnych opinii, o których mowa w ust. 1 przez komisje powołane przez Wójta Gminy Lubin (jak w § 7),
w następujący sposób:
1) na zebraniach wiejskich przeprowadzonych we wszystkich sołectwach Gminy Lubin w terminie od
21 stycznia 2019 r. do 24 lutego 2019 r.;
2) w trakcie indywidualnych spotkań z mieszkańcami;
3) w trakcie dyżurów pełnionych w poszczególnych miejscowościach;
4) w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Lubinie – pokój nr 28 (59-300
Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3) w terminie od 25 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.

Rozdział 3.
Zasady prowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin
polegającej na włączeniu części terytorium miasta Lubina,
tj. obrębu nr 11 oraz części obrębów nr 7,nr 9 i nr 10 miasta Lubina

§ 4.

1. Zapytanie ankietowe (ankieta konsultacyjna) w przedmiocie określonym w § 1 ust. 1, zawierać będzie
pytanie następującej treści:

„Czy jest Pani/Pan za włączeniem do Gminy Lubin części terytorium Miasta Lubina,
określonego na mapie załączonej do niniejszej ankiety?”.

2. Konsultacje przeprowadzane w trybie ustalonym w § 3 ust. 4 w formie ankiet konsultacyjnych
anonimowych, polegać będą na udzieleniu odpowiedzi na pytanie określone w ust. 1 poprzez umieszczenie
przez osobę biorącą udział w konsultacjach znaku „X” tylko w jednym wybranym przez siebie polu ankiety
konsultacyjnej: „TAK” albo „NIE”.
Odpowiedź na pytanie uznana zostanie za nieważną, jeżeli w arkuszu ankiety konsultacyjnej
nie postawiono znaku „X” w żadnym polu lub postawiono znak „X” w więcej niż jednym polu.
3. Wzór ankiety konsultacyjnej, o której mowa w ust. 2 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Mieszkaniec Gminy Lubin biorący udział w konsultacjach potwierdzi otrzymanie arkusza ankiety
konsultacyjnej i udział w konsultacjach na liście osób uprawnionych do udziału w tych konsultacjach.
Wypełnioną ankietę konsultacyjną należy wrzucić do stosownej urny udostępnionej przez powołane przez
Wójta Gminy Lubin komisje, w sposób określony w § 3 ust. 4 niniejszego Zarządzenia.
5. Komisje, o których mowa § 7, z czynności określonych w ust. 4 sporządzać będą protokoły cząstkowe,
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3a do niniejszego Zarządzenia.
6. Każdy mieszkaniec Gminy Lubin biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją opinię przy
pomocy ankiety konsultacyjnej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3) tylko jeden raz.

Rozdział 4.
Zasady prowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin
polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Miejskiej Lubin części obszaru Gminy Lubin,
tj. obszarów sołectw: Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Górne
i Kłopotów

§ 5.

1. Zapytanie ankietowe (ankieta konsultacyjna) w przedmiocie określonym w § 2 ust. 1, zawierać będzie
pytanie następującej treści:

„Czy jest Pani/Pan za włączeniem do Miasta Lubina części obszaru Gminy Lubin,
tj. sołectw: Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Górne
i Kłopotów, określonego na mapie załączonej do niniejszej ankiety?”.

2. Konsultacje przeprowadzane w trybie ustalonym w § 3 ust. 4 w formie ankiet konsultacyjnych
anonimowych, polegać będą na udzieleniu odpowiedzi na pytanie określone w ust. 1 poprzez umieszczenie
przez osobę biorącą udział w konsultacjach znaku „X” tylko w jednym wybranym przez siebie polu ankiety
konsultacyjnej: „TAK” albo „NIE”.
Odpowiedź na pytanie uznana zostanie za nieważną, jeżeli w arkuszu ankiety konsultacyjnej
nie postawiono znaku „X” w żadnym polu lub postawiono znak „X” w więcej niż jednym polu.
3. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
4. Mieszkaniec Gminy Lubin biorący udział w konsultacjach potwierdzi otrzymanie arkusza ankiety
konsultacyjnej i udział w konsultacjach na liście osób uprawnionych do udziału w tych konsultacjach.
Wypełnioną ankietę konsultacyjną należy wrzucić do stosownej urny udostępnionej przez powołaną przez
Wójta Gminy Lubin komisję, w sposób określony w § 3 ust. 4 niniejszego Zarządzenia.
5. Komisje, o których mowa w § 7, z czynności określonych w ust. 4 sporządzać będą protokoły cząstkowe,
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4a do niniejszego Zarządzenia.
6. Każdy mieszkaniec Gminy Lubin biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją opinię przy
pomocy ankiety konsultacyjnej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4) tylko jeden raz.

Rozdział 5.
Informacje ogólne

§ 6.

1. Na ankietach konsultacyjnych, których wzory stanowią Załączniki nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia
zamieszczona zostanie Klauzula informacyjna RODO. Potwierdzenie otrzymania arkusza ankiety
konsultacyjnej i udziału w konsultacjach na liście osób uprawnionych do udziału w tych konsultacjach (jak w §
4 ust. 4 i § 5 ust. 4) będzie jednocześnie potwierdzeniem wyrażenia zgody tej osoby na przetwarzanie jej
danych osobowych zgodnie z treścią ww. Klauzuli, która dostępna jest także na stronie internetowej Gminy
www.archiwum.ug.lubin.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl .
2. Terminy zebrań wiejskich (o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1) oraz dyżurów (o których mowa w §
3 ust. 4 pkt 3) podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Lubinie, tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Lubin, stronie internetowej gminy
www.archiwum.ug.lubin.pl oraz BIP www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl .
3. Z konsultacji społecznych objętych niniejszym Zarządzeniem, w oparciu o zebrane ankiety, protokoły
cząstkowe, o których mowa w § 4 ust. 5 i § 5 ust. 5, oraz listy, o których mowa w § 4 ust. 4 i § 5 ust. 4,
sporządzony zostanie protokół, który przedstawiony zostanie mieszkańcom oraz Radzie Gminy Lubin
w sposób i w terminie określonym w Kalendarzu czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji
społecznych, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7.

Komisje określone w § 3 ust. 4 powołane zostaną przez Wójta Gminy Lubin odrębnym zarządzeniem.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska.

§ 9.

Integralne części do niniejszego Zarządzenia stanowią:

Załącznik nr 1
Mapa dotycząca zmiany granic Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy części terytorium
Miasta Lubina.
Załącznik nr 2
Mapa dotycząca zmiany granic Miasta Lubina polegającej na włączeniu do terytorium Miasta Lubina
części obszaru Gminy Lubin.
Załącznik n 3
Wzór ankiety konsultacyjnej dotyczącej zmiany granic Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy
części terytorium Miasta Lubina.
Załącznik nr 3a
Wzór protokołu cząstkowego z przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic
Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy części terytorium Miasta Lubina.
Załącznik nr 4
Wzór ankiety konsultacyjnej dotyczącej zmiany granic Miasta Lubina polegającej na włączeniu do
terytorium Miasta Lubina części obszaru Gminy Lubin.
Załącznik nr 4a
Wzór protokołu cząstkowego z przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic
Miasta Lubina polegającej na włączeniu do terytorium Miasta Lubina części obszaru Gminy Lubin.
Załącznik nr 5
Kalendarz czynności dotyczących przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Lubin, stronie internetowej
gminy www.archiwum.ug.lubin.pl oraz BIP www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl .

ZAŁĄCZNIKI:

Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 1 – Mapa dotycząca zmiany granic Miasta Lubina

Załącznik nr 2 – Mapa dotycząca zmiany granic Miasta Lubina

Załącznik nr 3 – Ankieta konsultacyjna

Załącznik nr 3a – Protokół cząstkowy

Załącznik nr 4 – Ankieta konsultacyjna

Załącznik nr 4a – Protokół cząstkowy

Załącznik nr 5 – Kalendarz czynności

 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBINz dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające treść Obwieszczenia Wójta Gminy Lubin z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczącego przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Uchwały Nr XIII/58/2015 Rady Gminy Lubin z dnia
14.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Lubin (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 22 maja 2015 r. poz. 2329) oraz Uchwały Nr III/27/2018
Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic
administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

Wójt Gminy Lubin zawiadamia:

zmienia się treść Obwieszczenia Wójta Gminy Lubin z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczącego
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin, które
w części określającej osoby uprawnione do udziału w konsultacjach przyjmuje brzmienie:

„Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na obszarze Gminy.”

Pozostała treść Obwieszczenia Wójta Gminy Lubin z dnia 9 stycznia 2019 r. pozostaje bez zmian

Wójt Tadeusz Kielan


ZARZĄDZENIE NR 71/2019
WÓJTA GMINY LUBIN
z dnia 16 stycznia 2019 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Uchwały Nr XIII/58/2015 Rady
Gminy Lubin z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Lubin (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 22 maja 2015 r. poz. 2329) oraz
Uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury
zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w Zarządzeniu
Nr 68/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. § 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 68/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie:
„Uprawnionymi do udziału w konsultacjach, o których mowa w § 1 i § 2 są osoby
zamieszkałe na obszarze Gminy Lubin.”.
2. W § 3 ust. 4 Zarządzenia Nr 68/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. wykreśla się frazę objętą nawiasem:
„jak w § 7”.
3. Wykreśla się treść Rozdziału 3 i Rozdziału 4 Zarządzenia Nr 68/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
4. Dotychczasowy Rozdział 5 Zarządzenia Nr 68/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 3.
Informacje ogólne
§ 4.

1. Konsultacje społeczne objęte niniejszym zarządzeniem przeprowadzane zostaną z wykorzystaniem
ankiet konsultacyjnych, których wzory stanowią załączniki nr 3 i nr 4.
2. Na ankietach konsultacyjnych zamieszczona jest Klauzula informacyjna RODO. Potwierdzenie
otrzymania arkusza ankiety konsultacyjnej i udziału w konsultacjach na liście osób uprawnionych do
udziału w tych konsultacjach będzie jednocześnie potwierdzeniem wyrażenia zgody tej osoby na
przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z treścią ww. Klauzuli, która dostępna jest także na stronie
internetowej Gminy www.archiwum.ug.lubin.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) www.bip.uglubin.
dolnyslask.pl .
3. Terminy zebrań wiejskich (o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1) oraz dyżurów (o których mowa
w § 3 ust. 4 pkt 3) podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Lubinie, tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Lubin, stronie internetowej gminy
www.archiwum.ug.lubin.pl oraz BIP www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl .
4. Z konsultacji społecznych objętych niniejszym Zarządzeniem, w oparciu o zebrane ankiety,
protokoły cząstkowe (których wzory znajdują się w Załącznikach nr 3a i nr 4a) oraz listy osób
uprawnionych do głosownia, sporządzony zostanie protokół, który przedstawiony zostanie mieszkańcom
oraz Radzie Gminy Lubin w sposób i w terminie określonym w Kalendarzu czynności związanych
z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Komisje określone w § 3 ust. 4 powołane zostaną przez Wójta Gminy Lubin odrębnym zarządzeniem

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska.

§ 7.

Integralne części do niniejszego Zarządzenia stanowią:
Załącznik nr 1
Mapa dotycząca zmiany granic Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy części
terytorium Miasta Lubina.
Załącznik nr 2
Mapa dotycząca zmiany granic Miasta Lubina polegającej na włączeniu do terytorium
Miasta Lubina części obszaru Gminy Lubin.
Załącznik n 3
Wzór ankiety konsultacyjnej dotyczącej zmiany granic Gminy Lubin polegającej na
włączeniu do Gminy części terytorium Miasta Lubina.
Załącznik nr 3a
Wzór protokołu cząstkowego z przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących
zmiany granic Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy części terytorium Miasta
Lubina.
Załącznik nr 4
Wzór ankiety konsultacyjnej dotyczącej zmiany granic Miasta Lubina polegającej na
włączeniu do terytorium Miasta Lubina części obszaru Gminy Lubin.
Załącznik nr 4a
Wzór protokołu cząstkowego z przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących
zmiany granic Miasta Lubina polegającej na włączeniu do terytorium Miasta Lubina części
obszaru Gminy Lubin.
Załącznik nr 5
w sprawie zmiany granic Gminy Lubin.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Lubin, stronie
internetowej gminy www.archiwum.ug.lubin.pl oraz BIP www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl”.
5. Załącznik nr 3 Zarządzenia Nr 68/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. przyjmuje treść nadaną niniejszym
Zarządzeniem.
6. Załącznik nr 3a Zarządzenia Nr 68/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. przyjmuje treść nadaną niniejszym
Zarządzeniem.
7. Załącznik nr 4 Zarządzenia Nr 68/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. przyjmuje treść nadaną niniejszym
Zarządzeniem.
8. Załącznik nr 4a Zarządzenia Nr 68/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. przyjmuje treść nadaną niniejszym
Zarządzeniem.

§ 2.

W pozostałym zakresie Zarządzenie nie ulega zmianie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 4.

Integralne części do niniejszego Zarządzenia stanowią:
Załącznik nr 3
Wzór ankiety konsultacyjnej dotyczącej zmiany granic Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy
części terytorium Miasta Lubina.
Załącznik nr 3a
Wzór protokołu cząstkowego z przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic
Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy części terytorium Miasta Lubina.
Załącznik nr 4
Wzór ankiety konsultacyjnej dotyczącej zmiany granic Miasta Lubina polegającej na włączeniu do
terytorium Miasta Lubina części obszaru Gminy Lubin.
Załącznik nr 4a
Wzór protokołu cząstkowego z przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic
Miasta Lubina polegającej na włączeniu do terytorium Miasta Lubina części obszaru Gminy Lubin.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Lubin, stronie internetowej
gminy www.archiwum.ug.lubin.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl.

Wójt Tadeusz Kielan

Zarządzenie – 71.2019

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy