Aktualności

 

Lubin, dnia 09.07.2020 r.

Gminna Spółka Wodna

w Lubinie 

 

ZAWIADOMIENIE

 

W dniu 24 lipca 2020 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 przy świetlicy w Gorzycy.

Spotkanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Prosimy o zachowanie 2-metrowego dystansu od innych osób, obowiązku zakrycia ust i nosa oraz opcjonalne korzystanie z własnego długopisu.  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 11 kwietnia 2019 r.
 4. Omówienie funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie i działań Zarządu.
 5. Omówienie wyników z kontroli gospodarki finansowej oraz z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną oraz przedstawienie wniosków, w tym wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (Bilans; Rachunek zysków i strat; Dodatkowe informacje i objaśnienia) za rok 2019.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (budżetowego) i rzeczowego za 2019 rok.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie.
 9. Dyskusja na temat kosztów Spółki.
 10. Ustalenie planu robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych w 2021 r.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia planu finansowego (budżetowego) i rzeczowego na 2021 r.
 12. Wniosek Zarządu o złożenie oświadczeń przez członków/ osoby przystępujące do Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie o posiadanej powierzchni gruntów.
 13. Uchwała w sprawie złożenia oświadczeń przez członków/ osoby przystępujące do Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Krzysztof Zięba

 

Przewodniczący Zarządu

Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie

 

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie

Gminna Spółka Wodna w Lubinie zaprasza na Walne Zgromadzenie Spółki. Zarząd GSW w Lubinie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie odbędzie się w dniu 11.04.2019 r. o godz. 18.00 w świetlicy w Gorzycy.

 1. Przywitanie członków oraz gości oraz oficjalne otwarcie.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Sekretarza-Protokolanta Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie funkcjonowania GSW i działań Zarządu.
 6. Kontrola Gospodarki finansowej Spółki przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną.
 7. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018.
 8. Uchwała w prawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych i rzeczowych.
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki.
 10. Odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybór i powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 12. Uchwała o zatwierdzeniu do Statutu GSW w Lubinie w formie aneksu.
 13. Dyskusja na temat kosztów Spółki.
 14. Ustalenie (uchwalenie) budżetu na 2020 r.
 15. Ustalenie (uchwalenie) planu robót na 2019 r.
 16. Wolne wnioski
 17. Zakończenie obrad.

Krzysztof Zięba

Przewodniczący Zarządu

Gminnej Spółki w Lubinie

 

Informacja Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie o wysokości i terminie płatności rocznej składki członkowskiej w 2019 r.

Gminna Spółka Wodna w Lubinie uprzejmie przypomina, że w roku 2019 obowiązuje roczna składka członkowska w wysokości 21,00 zł od hektara przeliczeniowego (wg stanu posiadania na dzień 1 stycznia 2019 r.) jednak nie mniej niż 21,00 zł, z terminem płatności do dnia 31.03.2019 r.

Składka w wysokości 21,00 zł została zaproponowana przez Członków Spółki i przegłosowana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.11.2018 r.

Podstawa:

Uchwała nr 12/11/2018 i 13/11/2018 z dnia 14.11.2018 r. Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie

 

Z poważaniem

Zarząd

Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie

 

 

Informacja Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie o zmianie numeru rachunku bankowego

Gminna Spółka Wodna w Lubinie uprzejmie informuje, że z dniem 08.03.2019 r. zmienił się numer rachunku bankowego Spółki. Zmiana ta została podyktowana wprowadzeniem wysokiej miesięcznej opłaty prowizyjnej za prowadzenie rachunku bankowego.

Prosimy o dokonywanie wpłat rocznej składki członkowskiej na rachunek bankowy numer:

98 8669 0001 2031 0316 8019 0001

Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

Z poważaniem

Zarząd

Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie

Gminna Spółka Wodna w Lubinie zaprasza na Walne Zgromadzenie Spółki. Zarząd GSW w Lubinie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie odbędzie się w dniu 14.11.2018 r. o godz. 18.00 w świetlicy w Gorzycy.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1.Przywitanie członków oraz innych gości i oficjalne otwarcie.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Wybór Sekretarza-Protokolanta Zgromadzenia.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Omówienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

6.Omówienie funkcjonowania GSW i działań Zarządu.

7.Powołanie nowych członków Spółki.

8.Uchwała odwołanie z Członka Zarządu GSW Pana Edwarda Starzyka.

9.Uchwała o przyjęciu nowych Członków Zarządu: Ewy Madej oraz Marka Haznara

10.Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (wartości zerowe).

11.Uchwała o przyjęciu przez GSW w Lubinie statusu mikro jednostki i sporządzania

uproszczonego sprawozdania finansowego począwszy od roku 2018.

12.Uchwała o zatwierdzeniu Zarządzenia Przewodniczącego GSW- kierownika Jednostki o wprowadzeniu polityki księgowości.

13.Uchwała o zatwierdzeniu zmian do Statutu GSW w Lubinie w formie Aneksu.

14.Dyskusja na temat kosztów Spółki.

15.Przyjęcie w drodze dyskusji propozycji robót konserwacyjnych rowów na terenie

działania GSW w Lubinie w roku 2019.

16.Wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.

 

Krzysztof Zięba

Przewodniczący Zarządu

Gminnej Spółki w Lubinie

Powołano Gminną Spółkę Wodną

Lokalne podtopienia gruntów, zalania piwnic czy ogródków – to często skutek fatalnego stanu rowów melioracyjnych i przepustów. Z brakiem systematycznej konserwacji tych urządzeń boryka się większość samorządów, ale także wielu rolników i mieszkańców w całej Polsce. W rozwiązaniu tego problemu ma pomóc utworzenie Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie.

Na terenie Gminy Lubin znajduje się około 350 km rowów melioracyjnych. Zaledwie 8 km jest własnością gminy, właścicielami pozostałych są Skarb Państwa, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa i osoby prywatne.

– Bardzo się cieszę, że powołanie spółki wodnej w naszej gminie stało się faktem. Zabiegałem o to, ponieważ daje nam to realną szansę na uporanie się z wieloletnimi zaniedbaniami w zakresie melioracji – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

–  Zgodnie z prawem, do właścicieli nieruchomości należy utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych, dlatego jako gmina mieliśmy w tej kwestii związane ręce, ale powołanie spółki wodnej wiele zmienia. Już dziś deklaruję finansowe wsparcie samorządu dla zadań związanych z poprawą stanu rowów melioracyjnych na terenie naszej gminy. Spółka będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności w starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim czy urzędzie wojewódzkim – dodaje wójt Tadeusz Kielan.

Spotkanie założycielskie Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie odbyło się w Gorzycy. Obradom przewodniczył sołtys tej miejscowości Jan Olejnik. Przystąpiły do niej 34 osoby z miejscowości: Gorzyca, Siedlce, Krzeczyn Wielki, Szklary Górne, Bukowna oraz Krzeczyn Mały.

Wybrane zostały władze Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie. Przewodniczącym został Krzysztof Zięba, a jego zastępcą Wojciech Arndt. W skład zarządu weszli Władysława Lukowicz, Franciszek Lesicki i Andrzej Rębisz. Komisji rewizyjnej przewodniczyć będzie Lidia Cesarz, sołtys Krzeczyna Małego, a w składzie komisji znaleźli się Mirosław Mróz i Adam Kosior.

Celem Spółki jest poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej, a w szczególności doprowadzenie do sprawności technicznej i utrzymanie prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Lubin. Spółka realizując zadania statutowe będzie mogła korzystać z pomocy finansowej państwa, udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa, a także  korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

To pierwsza spółka wodna na terenie powiatu lubińskiego. Trwają czynności związane z jej rejestracją, której dokonuje starosta lubiński. Kolejny krok to wpisanie spółki do Katastru wodnego czyli systemu informacyjnego o gospodarowaniu wodami .

Po zakończeniu procesu rejestracji, do spółki będą mogli przystąpić wszyscy zainteresowani. Opłata roczna wynosi 10 zł od 1 ha przeliczeniowego.

(MG/BH)


 

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy