XXI Sesja Rady Gminy Lubin

herb Gmina Lubin-malyZmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin, ale także w tegorocznym budżecie – to tylko niektóre z punktów porządku obrad Sesji Rady Gminy Lubin, zaplanowanej na 11 września 2015 r.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 14.30 w Świetlicy Wiejskiej w Kłopotowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjecie protokołu z sesji z 30 lipca 2015r., 17 sierpnia 2015r. i 25 sierpnia 2015r.
 3. Uchwała w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin” opracowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 /proj. nr 123/.
 4. Uchwała o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin /proj. nr 121/.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2015 /proj. nr 122/.
 6. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków /proj. nr 127/.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki /proj. nr 124/.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki /proj. nr 125/.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszarów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora /proj. nr 126/.
 10. Zapytania i interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski