X Sesja Rady Gminy Lubin

Ustalenie wysokości dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – to jeden z tematów najbliższej sesji Rady Gminy Lubin. W porządku obrad znalazł się także m.in. projekt uchwały, na mocy którego od września mieszkańcy Gminy Lubin będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji na linii Polkowice-Szklary Górne. Posiedzenie odbędzie się w najbliższy czwartek 8 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 15 lipca 2019 r.
 3. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /proj. nr 118/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej nr 1218D w miejscowości Szklary Górne /proj. nr 116/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarciu porozumienia /proj. nr 117/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIX/387/2000 Rady Gminy Lubin z dnia 8 kwietnia 2000 r. w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce.
 7. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XII/68/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 4 października 2007 r. w sprawie rodzaju środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobów ich przyznawania – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LIV/275/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIX/119/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Lubin – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LX/423/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

/-/ Sylwia Pęczkowicz-Kuduk