WYPOWIEDZ SIĘ W KWESTII REWITALIZACJI GMINY LUBIN!

www.dreamsart.pl

W związku z przystąpieniem Gminy Lubin do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, w ramach realizowanych prac nad dokumentem zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety online. Ma ona na celu rozpoznanie najważniejszych problemów gminy, które stanowić będą podstawę do określenia obszarów rewitalizacji. Ponadto prosimy o wskazanie Państwa oczekiwań związanych z realizacją konkretnych projektów rewitalizacyjnych. Szacowany czas wypełnienia ankiety to około 10-15 minut. Ankiety można wypełniać do 4 maja 2016 roku pod adresem:

http://www.interankiety.pl/interankieta/e2a9185baa1329ad1723a7ce96241e86

Przedmiotowy program dotyczył będzie zdiagnozowania obszarów Gminy Lubin o najbardziej zdegradowanej strukturze społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej oraz określi działania służące poprawie sytuacji tych obszarów.

Zadanie pt. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020