UWAGA MIESZKAŃCY – wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2016 r.

Przypominamy, że od 1 lutego obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Podwyżka wynika z wyższych kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości opłaty.

Wójt Gminy Lubin zawiadomi odrębnym pismem każdego właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywać od dnia 1 lutego 2016r.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

obowiązujące od 1 lutego 2016r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubin z dnia 8 stycznia 2016r. Nr XXVIII/164/2016
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 214).

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sposób:

SELEKTYWNY

[zł/miesięcznie od mieszkańca]

 

NIESELEKTYWNY[zł/miesięcznie od mieszkańca]

1

14,00

26,00

2

14,00

26,00

3

13,00

25,00

4

12,00

24,00

5

11,00

23,00

6 i więcej

10,00

22,00

 

Zgodnie z art. 6m, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, miesięcznie, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, za wyjątkiem grudnia – za ten miesiąc opłatę należy uiszczać do 15 grudnia danego roku (tak jak za miesiąc listopad).

Szczegółowe informacje na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6a:

opłata 76/ 84-03-158 (pokój nr 11),

odbiór odpadów (reklamacje) 76/84-03-126 (pokój nr 12).

lub na stronie internetowej: www.archiwum.ug.lubin.pl