Umowa na przebudowę drogi w Chróstniku zawarta

Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103052D W CHRÓSTNIKU-ETAP I

Zawiadomienie o zawarciu umowy