Rządowa pomoc dla rolników

W Gminie Lubin złożono 110 wniosków  w  sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku  suszy. Wielkość pomocy dla poszkodowanych rolników będzie znana dopiero po zakończeniu prac wszystkich komisji w województwie. 31 lipca podczas posiedzenia Rady Ministrów  zdecydowano, że do końca tego roku na wsparcie dla rolników rząd ma przeznaczyć prawie 800 mln zł, a najbardziej poszkodowani mają dostać nawet 1 tys. zł do każdego hektara gruntów, które ucierpiały w wyniku tegorocznej suszy.

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Według najnowszych danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski – w 82,97 proc. gmin kraju na powierzchni 63,14 proc. gruntów ornych. Ponadto, na południu Polski wystąpiła powódź, która zniszczyła m.in. uprawy rolne.

Pomoc dla gospodarstw rolnych i rybackich będzie udzielania w 2018 r. w formie:

  • dotacji dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (dotacje będą przysługiwały do powierzchni upraw, na których szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy)
  • dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
  • spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na rzecz banków pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż 2 lata) w przypadku zawieszenia przez nie spłaty preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR (chodzi o producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zaprzestali ich produkcji)

Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł, z tego:

  • 25 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji
  • 60 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców
  • 697 mln na dotacje do 1 ha zniszczonych w co najmniej 30 proc. upraw rolnych
  • 17,5 mln zł na dotacje do 1 ha powierzchni stawów

(SR źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)