Ruszył nabór do komisji konkursowych

Można zgłaszać kandydatów na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Lubin. Termin zgłoszeń mija 6 marca br.

Zapraszamy osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy, działające lub prowadzące działalność na terenie Gminy Lubin, do pracy w Komisjach Konkursowych.

Członkowie Komisji Konkursowych opiniują oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych realizowanych w 2017 roku na terenie Gminy Lubin.

Każda organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust 3 ustawy, może zgłosić do prac w Komisjach Konkursowych tylko jednego kandydata. Członkowie Komisji Konkursowej pełnią swoją funkcję społecznie, bez jakiejkolwiek gratyfikacji pieniężnej.

Oferty kandydatów, w kopercie opatrzonej napisem „Kandydatura do Komisji Konkursowych”, należy składać w Urzędzie Gminy Lubin przy ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin, najpóźniej do godziny 15.30, 6 marca 2017 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze do Komisji

Zgłoszenie Komisje_Konkursowe