Ogłoszenie o wyborze ofert

pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) przy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pocmentarnego w Osieku w kierunku parkowym”

Informacja