Od września odpady po nowemu

Od 1 września 2015 roku na terenie Gmina Lubin wprowadzony zostanie nowy system odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy Lubin podjęła w związku z tym niezbędne uchwały.

Ten nowy sposób zbiórki odpadów został tworzony z Państwa udziałem – swoje zdanie mogli Państwo wyrazić w ankietach, które otrzymywali Państwo na zebraniach sołeckich. Wypełnionych ankiet do Urzędu Gminy oddano prawie 240.

Jednocześnie informuję, iż Gmina Lubin nie przejęła obowiązku gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W związku z powyższym nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne np. sklepy, zakłady usługowe, zakłady produkcyjne, szkoły, cmentarze itp. pozostają na „starych zasadach”, czyli właściciele lub zarządcy tych nieruchomości mają obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Lubin. Rejestr ten dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje związane z gospodarowaniem odpadami od dnia 01.09.2015 r.,

A) Odpady zmieszane należy gromadzić w pojemniku, który zostanie lub został przekazany przez firmę odbierającą odpady.

W przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów na nieruchomości – do dostarczonego pojemnika na odpady „zmieszane” należy wrzucać odpady, które pozostały po segregacji, których nie można nigdzie innej wrzucić lub przekazać.

Odpady będą odbierane co 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem.

B) Odpady segregowane, takie jak: papier, szkło, plastiki, drobny metal i opakowania wielomateriałowe, oraz odpady biodegradowalne będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości.

Należy gromadzić je w workach odpowiedniego koloru, a następnie wystawiać w dniu odbioru przed posesję lub umieszczać w boksach. Mieszkańcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są gromadzić te odpady dodatkowo w pojemnikach, jeżeli wyrazili zgodę na ich podstawienie (nie wolno wrzucać odpadów do pojemników „luzem”, bez worka).

Worki na odpady segregowane dla mieszkańców, którzy zadeklarują segregację będą dostarczone przez firmę odbierającą odpady. Po raz pierwszy, dla każdej nieruchomości zostanie dostarczone po 10 worków na każdy rodzaj odpadów, a następnie przedsiębiorca będzie zobowiązany zostawiać taką ilość worków, jaka została odebrana z danej posesji.

Odpady segregowane będą odbierane z nieruchomości z następującą częstotliwością:

a) szkło – jeden raz na cztery tygodnie;

b) papier – jeden raz na cztery tygodnie;

c)  tworzywa sztuczne (plastik), w tym opakowania wielomateriałowe, drobny metal – jeden raz na dwa tygodnie;

d)  odpady zielone i biodegradowalne:

  • jeden raz na dwa tygodnie w miesiącach kwiecień-listopad,
  • jeden raz na cztery tygodnie w miesiącach grudzień-marzec.

Te niepotrzebne odpady będzie można również bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Transport odpadów do Punktu – we własnym zakresie.

Odbiór odpadów będzie się odbywał zgodnie z harmonogramami (oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu), które zostaną Państwu udostępnione, po ich uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

Jednocześnie pod koniec sierpnia, przy wprowadzeniu nowego systemu zbiórki zostaną zabrane pojemniki zbiorcze na odpady segregowane, znajdujące się w każdej z miejscowości na terenie Gminy. Od tego czasu odpady papieru, szkła oraz plastiki należy gromadzić w dostarczonych przez przedsiębiorcę workach.

C) PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Odpady do PSZOK będą mogli oddać wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubin, którzy złożyli deklarację w zakresie gospodarowania odpadami.

W PSZOK przyjmowane będą w każdej ilości posegregowane następujące rodzaje odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone i gałęzie, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, papier; metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania ze szkła; opakowania wielomateriałowe, chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe oraz opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością.

Odpady remontowo-budowlane i gruz (posegregowane) powstałe na nieruchomości zamieszkałej w trakcie remontów wykonywanych we własnym zakresie do PSZOK będą przyjmowane w ilościach nie większych niż:

a) 3 Mg gruzu,

b) 1 Mg innych odpadów budowlano – remontowych,

w ciągu 1 roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych z 1 zamieszkałego lokalu mieszkalnego znajdującego się w tej nieruchomości.

Podczas przyjmowania odpadów do PSZOK będzie przeprowadzana weryfikacja pod kątem pochodzenia odpadów oraz miejsca wytworzenia.

Punkt ten zostanie utworzony przez firmę, która wygrała przetarg w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy na odbiór odpadów.

Adres PSZOK, godziny otwarcia zostaną Państwu podane po uzyskaniu informacji od firmy o uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i decyzji na jego funkcjonowanie oraz zezwoleń

Szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przedstawiony został w  tabeli.

tabela o sel. zbiórce od 01.09.2015 r.

(AJ)