Od dziś Urząd Pracy przyjmuje wnioski o dofinansowanie w związku z COVID -19

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków na wsparcie dla pracodawców, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców samozatrudnionych.  To formy wsparcia wskazane w Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Nabór rozpoczyna się 7 maja i potrwa do 20 maja, ma być ponawiany sukcesywnie do wyczerpania środków pieniężnych.  Ustawa przewiduje:

  1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń w przypadku  spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, wniosek może być złożony przez:
    1. przedsiębiorcę  (art. 15 zzb ustawy);
    2. organizację pozarządową oraz podmiot pożytku publicznego (art. 15 zze ustawy)
  2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15 zzc ustawy) w przypadku  spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Wszystkie szczegóły i wymagane dokumenty są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie www.lubin.praca.gov.pl

Wnioski można składać poprzez pocztę tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin lub też elektronicznie na praca.gov.pl.

Wnioski będą finansowane w ramach:

  • projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubińskim (V)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1;
  • projektu „Aktywizacja osób od 30 roku życia, zwłaszcza tych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie lubińskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.1;
  • dodatkowych środków w ramach rezerwy Funduszu Pracy przyznanych decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

OSOBY DO KONTAKTU

Informacja ogólna o wszystkich formach

Piotr Rusynko –  pośrednik pracy – tel. 767 461 472
Natalia Samulska – pośrednik pracy – tel. 767 461 471
Katarzyna Butkiewicz – pośrednik pracy – tel. 767 461 497
Pożyczki i jednoosobowe działalności

Małgorzata Jankowska – specjalista ds. programów – tel. 767 461 427
Wioleta Kopczyńska – specjalista ds. programów – tel. 767 461 426

Dofinansowanie do wynagrodzeń – przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe

Ewa Tworek – specjalista ds. rozwoju zawodowego – tel. 767 461 491
Agnieszka Kruszyńska – specjalista ds. rozwoju zawodowego – tel. 767 461 492