Nowy regulamin PSZOK

W związku z przejęciem gospodarowania odpadami przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin publikujemy aktualny regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz oświadczenie. Nowy operator nie powoduje zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu PSZOK. Mieszkańcy Gminy Lubin nadal mogą przywozić odpady do punktu przy ul. Zielonej 1 w Lubinie.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy Gminy Lubin, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą bezpłatnie zostawiać wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.

Do PSZOK można przywozić m. in.:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

d) zużyte opony (z pojazdów do 3,5 tony),

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, gałęzie, odpady opakowaniowe

ulegające biodegradacji,

f) papier;

g) metale,

h) tworzywa sztuczne,

i) szkło i opakowania ze szkła;

j) opakowania wielomateriałowe,

k) chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe,

l) opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością,

m) gruz i inne odpady remontowo-budowlane.

Pamiętać musimy, że w PSZOK nie będą przyjmowane m.in. zmieszane odpady komunalne, opony z pojazdów ciężarowych, części samochodowe, odpady zawierające azbest, odpady o konsystencji płynnej lub sypkiej w opakowaniach nieszczelnych, czy szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane.

Lokalizacja PSZOK nie zmieniła się. Punkt nadal mieści się w Lubinie przy ul. Zielonej 1 (teren Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. „MUNDO”). Odpady można przywozić od poniedziałku do soboty.

Operatorem PSZOK jest MUNDO Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (ul. Zielona 1, 59-300 Lubin).

W przypadku pytań mieszkańcy mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem: 798-691-924.

Regulamin PSZOK Gmina Lubin

Oświadczenia PSZOK

Oświadczenia PSZOK

Przykład wypełnionego Oświadczenia

Informacja dot. PSZOK

Tab. o selektywnej zbiórce odpadów