Atrakcyjna działka w Raszówce do sprzedaży

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Raszówka gm. Lubin oznaczona numerem geodezyjnym 407/3 o powierzchni 0,0920 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00018322/6.

  • Nieruchomość niezagospodarowana. Teren działki płaski. Działka ma kształt wieloboku, zbliżonego do kształtem do kwadratu. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki w zabudowie wiejskiej (zabudowane budynkiem gospodarczym oraz budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym), droga asfaltowa, droga gruntowa. Obok drogi asfaltowej lasy. Na działce rosną drzewa liściaste i iglaste. Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej.

  • Nabywca nieruchomości w celu usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości winien uzyskać zezwolenie. Ogólne warunki uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów reguluje art. 83-86 ustawy z dnia 16.04.2014r. o ochronie przyrody (Dz U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.). Na usunięcie drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia. Teren nieruchomości nie jest objęty ochroną zieleni.

  • Cena wywoławcza netto wynosi 46 200,00 zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.

  • Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r. o godz 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6.

  • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4 700,00 zł do dnia 20 czerwca 2016 r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Lubinie lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie.

  • Wójt Gminy Lubin zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

  • Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14 w godz. 8.00-15.00, telefon 76 840 31 80.