63. Sesja Rady Gminy Lubin

Nadanie nazw kolejnym ulicom w Krzeczynie Wielkim i Siedlcach, wzniesienie „Obelisku Niepodległości” w Szklarach Górnych, udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację niektórych zadań drogowych – to tylko niektóre projekty uchwał, nad którymi procedować będą radni Gminy na najbliższym posiedzeniu. 63. Sesja Rady Gminy Lubin odbędzie się 12 września 2018 r. sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 o godz. 15.00.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 czerwca i 12 lipca 2018 r.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lubin na lata 2018-2023 /proj. nr 483/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym /proj. nr 484/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 485/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Siedlce /proj. nr 486/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /proj. nr 487/inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników /proj. nr 488/ – inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/93/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin /proj. nr 489/ – inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika „ Obelisk Niepodległości” /proj. nr 490/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami i osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna /proj. nr 491/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin /proj. nr 492/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubin /proj. nr 493/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LIX/406/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2018 rok /proj. nr 494/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położnego w obrębie Księginice /proj. nr 495/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 496/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2019, związanej z kosztami odszkodowań za przejęte grunty w trakcie realizacji zadania związanego z przebudową drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Krzeczyn Wielki, w zakresie chodnika /proj. nr 497/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie udzielenia w roku 2019 pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 498/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 499/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 500/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1233D w miejscowościach Miłoradzice i Raszówka /proj. nr 501/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lubin i jej jednostkom organizacyjnym /proj. nr 502/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 2. Zapytania i interpelacje radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski