Zwrot podatku akcyzowego

Rolnicy, którzy chcą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim terminie 2017 r., zobowiązani są:

  • w terminie od 1 do 31 sierpnia złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych,
  • przedłożyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r.:

  • 1,00 zł x liczba litrów zakupionego oleju napędowego wynikająca z faktur VAT (w ramach ustalonego limitu)

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r.:

  • 86,00 zł x liczba ha użytków rolnych

Przyznany zwrot podatku akcyzowego będzie wypłacany przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie od 1 do 31 października 2017 r.

(oprac. DODR)