Zwołano sesję Rady Gminy Lubin

Na najbliższy poniedziałek  zwołano 56. sesję Rady Gminy Lubin. Rozpocznie się o godzinie 17.00 w świetlicy w Miroszowicach. Jej głównym tematem będą kwestie związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków. Radni podejmą decyzję w sprawie zatwierdzenia taryf oraz w sprawie dopłat do tych taryf. Poniżej szczegółowy program sesji.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 11 grudnia 2017 r., na godz. 17:00 zwołana została LVI sesja Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /proj. nr 411/.

3. Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /proj. nr 412/.

Zapytania i interpelacje radnych.

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski