Zwołano sesję Rady Gminy Lubin

W najbliższy poniedziałek w Urzędzie Gminy Lubin na XIX sesji obradować będą radni. Sesja będzie przeprowadzona z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie koronawirusem dlatego mieszkańcy nie będą mogli uczestniczyć w obradach. Będą one jednak dostępne jak zawsze  w bezpośredniej transmisji pod linkiem http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=lubinsesja oraz możliwe do obejrzenia  w terminie późniejszym. Sołtysi, którzy chcieliby zadać pytanie związane z porządkiem obrad mogą to zrobić za pośrednictwem radnych lub też mailowo na adres jedrak@archiwum.ug.lubin.pl. Poniżej publikujemy  proponowany porząde

                                                                                                      OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 14 ust. 2 Statutu Gminy Lubin zwołuję XIX sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 11 maja 2020 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 marca 2020 r.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy Gminy Lubin ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w zakresie montażu stacjonarnych urządzeń rejestrujących w ciągu drogi krajowej nr 36 /proj. nr 194/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubin na lata 2020- 2023 /proj. nr 188/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 192/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę nr LXIV/494/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 19 października 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim i ustalenia statutu /proj. nr 195/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 /proj. nr 196/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 /proj. nr 197/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszowa /proj. nr 179/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Chróstnik /proj. nr 180/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka /proj. nr 181/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Górska we wsi Raszówka /proj. nr 187/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 13. Uchwała w sprawie nadania nazw ul. Granitowa oraz ul. Chocianowska we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 190/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 14. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Wrzosowa we wsi Krzeczyn Wielki oraz we wsi Krzeczyn Mały /proj. nr 191/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 15. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Chmielna we wsi Szklary Górne /proj. nr 193/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 16. Uchwała w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Lubin na rok 2020 /proj. nr 189/ – inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski