Zwołano sesję absolutoryjną

Na 27 czerwca na godz. 15 zwołana została sesja, podczas której radni będą głosować i zatwierdzać sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017. Jednocześnie radni podejmą decyzję s sprawie udzielenia wójtowi Tadeuszowi Kielanowi, absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu Gminy Lubin.

Radni podejmą także decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu, co ma bezpośredni związek ze wspólną realizacją inwestycji drogowych związanych z kontynuacją przebudowy dróg powiatowych na terenie naszej gminy. W programie obrad znalazły się także punkty dotyczące Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz w sprawie zmiany regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach tego programu. Szczegółowy program sesji publikujemy poniżej.

(SR)

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmian.) zwołuję LXI sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 maja 2018 r.
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 457/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 459/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego w miejscowości Siedlce, dz. 156 obr. Siedlce /proj. nr 470/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków/proj. nr 463/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin /proj. nr 461/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin /proj. nr 462/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki /proj. nr 458/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miroszowice /proj. nr 464/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Osiek /proj. nr 460/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Siedlce /proj. nr 466/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 465/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 467/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017 /proj. nr 468/ – inicjatywa Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin
 1. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017/proj. nr 469/ – inicjatywa Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.
 1. Zapytania i interpelacje radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski