Zwołano kolejną sesję Rady Gminy

W najbliższy poniedziałek, na dziewiątej sesji spotkają się Radni Gminy Lubin. Zajmą się m.in. kwestią przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Karczowisk, nadaniem nazw nowych ulic, stawką podatku od środków transportowych oraz zmianami w tegorocznym budżecie Gminy Lubin. Początek obrad przewidziano na godzinę 15.00, poniżej publikujemy proponowany porządek obrad.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję IX sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 czerwca 2019 r.
 3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Krzeczyn Wielki” /proj. nr 100/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Lubin w zakresie pełnienia funkcji inwestora nad realizacją drogowego zadania inwestycyjnego /proj. nr 107/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Karczowiska /proj. nr 98/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gola/proj. nr 99/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Obora /proj. nr 101/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Raszówka /proj. nr 102/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Obora /proj. nr 103/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Raszówka /proj. nr 104/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Uchwała w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych /proj. nr 106/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 12. Uchwała w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów w kadencji 2020-2023 /proj. nr 105/ – inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy Lubin.
 13.  Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /proj. nr 108/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 14. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 109 / – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 15. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019 /proj. nr 110/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 16. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski