Zwołano 59. Sesję Rady Gminy Lubin

W najbliższy poniedziałek 26 marca odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Lubin. Obrady rozpoczną się o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej na I piętrze w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, który w najbliższym czasie będzie nową siedzibą Urzędu Gminy Lubin.

W programie obrad jest 25 punktów. Radni będą m.in. uchwalać gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, czy też opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W tym roku czekają nas wybory samorządowe, więc rada zajmie się także podziałem Gminy Lubin na okręgi wyborcze, ustaleniem ich granic i numerów oraz liczbą radnych wybieranych w każdym okręgu. Gmina Lubin zostanie tez podzielona na stałe obwody do głosowania z numerami i granicami oraz siedzibami komisji wyborczych.

Samorządowcy dokonają także zmian w tegorocznym budżecie oraz będą debatować i głosować nad poparciem stanowiska zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, w sprawie projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej, która przewiduje zmniejszenie wpływów samorządów z tytułu opłaty eksploatacyjnej  wnoszonej w naszym przypadku przez KGHM. Szczegółowy program sesji publikujemy poniżej.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź. zmian.) zwołuję LIX sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie (I piętro)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 28 grudnia 2017 r. i 31 stycznia 2018 r.
 3. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 /proj. nr 427/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018/proj. nr 428/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teranie Gminy Lubin na 2018 rok /proj. nr 429/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/402/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Lubin /proj. nr 430/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę nr L/334/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza /proj. nr 431/ wraz z autopoprawką – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 432/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 433/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Uchwała w sprawie podziału Gminy Lubin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu /proj. nr 434/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Uchwała w sprawie podziału Gminy Lubin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /proj. nr 435/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 12. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/119/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Lubin /proj. nr 436/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 13. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 445/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 14. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 446/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu /proj. nr 437/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 16. Uchwała w sprawie poparcia Rady Gminy Lubin dla stanowiska Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej /proj. Nr 438/ – inicjatywa Rady Gminy Lubin.
 17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/93/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania nowego członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin /proj. nr 439/ – inicjatywa Rady Gminy Lubin.
 18. Uchwała w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu jej rozliczania /proj. nr 440/ – inicjatywa Wójta Gminy.
 19. Uchwała w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Lubin na 2018 r. /proj. nr 441/ – inicjatywa Rady Gminy Lubin.
 20. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Obora /proj. nr 442/ – inicjatywa Wójta Gminy.
 21. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu urządzeniowo – rolnego gminy Lubin /proj. nr 443/ – inicjatywa Wójta Gminy.
 22. Uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin /proj. nr 444/ – inicjatywa Wójta Gminy.
 23. Zapytania i interpelacje radnych.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski