Zwołano 55. sesję Rady Gminy Lubin

Na 30 listopada, na godz. 15.00 zwołano w świetlicy wiejskiej w Osieku kolejną sesję Rady Gminy Lubin.  Dyskusje radnych zdominują kwestie finansowe, bowiem  na wniosek wójta, radni  będą debatować i głosować m.in. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin i w tegorocznym budżecie gminy oraz w sprawie przyznania dotacji  na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły programu sesji poniżej.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1875) zwołuję LV sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się 30 listopada 2017 r., o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Osieku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26.10.2017 r.

3. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 409/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała zmieniająca budżet gminy Lubin na rok 2017 /proj. nr 410/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 408/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Obora” /proj. nr 405/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Niemstów” /proj. nr 406/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Zapytania i interpelacje radnych.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski