Zmiany w przepisach dla posiadaczy zwierząt

swinkaZmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt. Od 18 października rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt.

Posiadacz trzody chlewnej ma obowiązek oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym. Numer identyfikacyjny jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

W przypadku opuszczenia przez zwierzę siedziby stada przed upływem 30 dni od urodzenia, rolnik znakuje świnię kolczykiem przed opuszczeniem siedziby stada przez to zwierzę.

Jeżeli świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż ta, w której się urodziła i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni ma obowiązek dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której przebywało ono powyżej 30 dni.

W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, podając łączną liczbę oznakowanych zwierząt.

W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) znakuje zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator. Ma na to 7 dni od otrzymania tego duplikatu. Te same zasady obowiązują w przypadku utraty duplikatu kolczyka. Właściciel zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada trzody chlewnej w terminie 7 dni od:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

W przypadku zagrożenia wystąpienia lub gdy dojdzie do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania i zostanie określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający ograniczeniom, posiadacz świń ma obowiązek zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) jest zobowiązany do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada ‒ co najmniej raz na dwanaście miesięcy, jednak  nie później niż 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje kierownikowi biura powiatowego Agencji w terminie 7 dni od dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić kierownikowi biura powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczywa na:

 • posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,
 • podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym rzeźnię,
 • podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.

Zgłoszenia należy dokonać:

 • nie później niż w dniu:
  • wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
  • uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
  • unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni.
 • w terminie 14 dni od dnia:
  • wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
  • wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

/źródło: Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605). Informacje Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt ARiMR. Jan Burblis DODR/

fot. pixabay