Zmiany dotyczące uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

IMG_1203W dniu 18 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777), której art. 41 wprowadził szereg zmian w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 ze zm.), a co najistotniejsze przepisy przejściowe ww. ustawy o rewitalizacji nie przewidują możliwości kontynuacji rozpoczętej procedury planistycznej w oparciu o przepisy dotychczasowe.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż przedmiotowa nowelizacja spowoduje znaczące spowolnienie prac związanych z toczącymi się procedurami wprowadzania zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) gminy Lubin dla obrębów: Chróstnik, Czerniec, Gogołowice, Kłopotów, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Niemstów, Obora, Osiek, Pieszków, Raszowa, Raszówka, Siedlce, Szklary Górne, Ustronie, Zimna Woda, Lisiec i Miłoradzice. Termin sesji Rady Gminy Lubin, na której procedowane miały być ww. zmiany, planowany wstępnie na grudzień 2015 r., będzie musiał ulec przesunięciu nawet do marca 2016 r.

Dla spowolnienia ww. procedury najistotniejsza jest zmiana wprowadzona do art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, polegająca na konieczności przedstawienia w uzasadnieniu projektu uchwały dotyczącej mpzp m.in. zgodności z wynikami analizy oceniającej aktualność studium i planów miejscowych (o której mowa w art. 32 ust. 1 ww. ustawy). Wyniki takiej analizy Wójt przekazuje Radzie Gminy po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej, a Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie stanu aktualności studium i planów miejscowych. Data tej uchwały musi być także przedstawiona w uzasadnieniu projektu uchwały dotyczącej mpzp.

Ponieważ Gmina Lubin nie dysponuje wspomnianą wyżej analizą oraz dotyczącą tego zagadnienia uchwałą Rady Gminy, przed przystąpieniem do uchwalania kolejnych zmian w mpzp konieczne jest wykonanie oceny aktualności studium i planów miejscowych i przedstawienie jej wyników Radzie Gminy Lubin.

W przypadku zaniechania ww. czynności i kontynuowania uchwalania zmian w mpzp zgodnie z dotychczasową procedurą (tj. z pominięciem ww. analizy i dodatkowej uchwały Rady Gminy), Wojewoda Dolnośląski, jako organ nadzorczy, może uznać ten fakt za istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, powodujące nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części.

Swoje uwagi dotyczące zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzone dnia 18.11.2015 r. ustawą o rewitalizacji Wojewoda Dolnośląski zawarł w piśmie NK-N.40.175.2015.AZ5 z dnia 16.11.2015 r. skierowanym do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Dolnośląskiego (kopia pisma w załączeniu).

Mając powyższe na względzie w chwili obecnej uruchamiane jest zlecenie prowadzące do opracowania analizy polegającej na ocenie aktualności studium i planów miejscowych. Termin wykonania tego zlecenia ustalono wstępnie na 15.01.2016 r. W następnej kolejności ww. analiza przedstawiona zostanie do zaopiniowania gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej, a potem do zatwierdzenia Radzie Gminy Lubin. Z tej przyczyny termin sesji Rady Gminy Lubin, na której rozpatrywane będą kolejne projekty uchwał w sprawie mpzp przewidywany jest dopiero na marzec 2016 r., tj. po spełnieniu warunków nałożonych nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawartą w ustawie o rewitalizacji.