Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

Urząd Gminy w Lubinie informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Lubin zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Lubin o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie ww. zgłoszenia do tut. Urzędu.

Wypełnione druki prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy w Lubinie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Lubinie, ul. W. Łokietka 6, 59-300 Lubin; poczty elektronicznej na adres: sekretariat@archiwum.ug.lubin.pl  lub osobiście w kancelarii Urzędu w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30, wtorek od 8:00 do 16:00. Ww. deklaracje można także złożyć u sołtysa.

Jednocześnie informujemy, że podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni cieków, będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie Wójta Gminy Lubin, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Lubin.

Zgłoszenie należy dostarczyć do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Do pobrania:

Zgloszenie oczyszczalnie

Zgloszenie do ewidencji gminnej