Zdalna Szkoła – laptopy od Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Gmina Lubin otrzymała pieniądze na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna szkoła”.  Na ten cel przyznano nam 69 960 zł., w tym środki europejskie stanowią 84,63%, z budżetu państwa pochodzi 15,37%.

W ramach projektu zakupiono 22 laptopy, które zostaną przekazane do pięciu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin,  stanie się to nie później niż do 18 czerwca. Laptopy będą wykorzystane do prowadzenia zdalnego nauczania, realizowanego w każdej ze szkół, przy wykorzystaniu aplikacji umożliwiających interaktywne nauczanie na odległość. Sprzęt komputerowy będzie użyczany  przez szkoły uczniom i nauczycielom na czas prowadzenia  zdalnego nauczania.

Umowa  o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu  o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, została zawarta w dniu 6 maja 2020 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

(RED)