Zawiadomienie o zawarciu umowy

W wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM, w dniu 17.11.2015 r. została zawarta umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:

Oferta Nr 12 – Pracownia Projektowo-Usługowa „SKALA” Adam Wałęga, ul. prof. J. Zwierzyckiego 26, 59-300 Lubin z ceną ofertową brutto: 48 339,00 zł.