Zawarto umowę na przebudowę drogi w Miroszowicach

Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIROSZOWICACH DZ. NR 95/5, 105/32, 106/11, 103/2 – ETAP I,

zawiadomienie o zawarciu umowy-Miroszowice