Zasady korzystania z Gminnego PSZOK-u

Lokalizacja PSZOK 1Od 3 listopada działa nowy Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W związku z licznymi pytaniami raz jeszcze przypominamy zasady korzystania z jego usług i załączamy niezbędne dokumenty.

PSZOK – to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Lubin w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się w Lubinie przy ul. Zielonej 1 (teren Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. „MUNDO”).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
800-14 00 1000-1600 800-1400 1000-1600 800-1400 1000-1600

W PSZOK mieszkańcy Gminy Lubin mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady, w szczególności:

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– zużyte baterie i akumulatory

– meble i inne odpady wielkogabarytowe

– zużyte opony (z pojazdów do 3,5 tony),

– odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, gałęzie, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

– papier,

– metale,

– tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

– szkło i opakowania ze szkła,

– chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe,

– opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością,-

gruz i inne odpady remontowo-budowlane .

UWAGA!  W PSZOK nie będą przyjmowane

– zmieszane odpady komunalne,

– opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, urządzeń przemysłowych itp. (nie dotyczy opon samochodów osobowych do 3,5 Mg),

części samochodowe,

odpady zawierające azbest,

nieoznakowane odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji,

odpady o konsystencji płynnej lub sypkiej w opakowaniach nieszczelnych,

– szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane

Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem

UWAGA!

Przed przyjazdem na teren PSZOK należy zapoznać się z:

  • REGULAMINEM FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LUBIN, który dostępny jest na stronie www.archiwum.ug.lubin.pl, u sołtysów Gminy Lubin, w siedzibie Urzędu Gminy Lubin oraz zostanie dostarczony Państwu za pośrednictwem Wykonawcy, który odbiera odpady komunalne z terenu Gminy Lubin (także tutaj: Regulamin PSZOK Gmina Lubin)

Celem sprawnego i szybkiego przyjmowania odpadów przez pracowników PSZOK oraz ułatwienia Państwu procedury przekazania odpadów komunalnych do PSZOK serdecznie prosimy mieszkańców Gminy Lubin o wypełnienie OŚWIADCZENIA przed wjazdem na teren PSZOK w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres nieruchomości, na której powstały odpady itp.) NIE WYPEŁNIAMY KOLUMNY W TABELI DOTYCZĄCEJ WAGI ODPADÓW (wagę odpadów wpisuje pracownik PSZOK).

Mając na uwadze usprawnienie przyjmowania odpadów oraz zidentyfikowanie nieruchomości, z której pochodzą odpady niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokumentu uprawniającego oddanie odpadów do PSZOK (np. dowód wpłaty za odpady, deklaracja za gospodarowanie odpadami).

PSZOK utworzony został i prowadzony będzie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (Rynek 28, 59-300 Lubin) – lidera konsorcjum i A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. (ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze) – członka konsorcjum.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 76 724–99–70

Pozostałe dokumenty do pobrania:

Przykład wypełnionego Oświadczenia

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Lokalizacja PSZOK