Zamknięcie roku w organizacjach pozarządowych

ngoNa 30 stycznia 2017 r. przypada termin złożenia rozliczenia końcowego projektów, które skończyły się 31 grudnia 2016 r. Chodzi o umowy NGO o dofinansowanie ze środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania publicznego, w których termin złożenia sprawozdania końcowego wynosi 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu.

W przypadku, gdy termin realizacji dotacji zbiega się z końcem roku, należy poznać warunki rozliczenia kosztów i wydatków. Jeśli organizacja otrzymała dotację na okres kończący się 31 grudnia 2016 r., to może ponosić koszty tylko do końca roku. Należy jednak jeszcze sprawdzić, czy można wydać wszystkie pieniądze w tym czasie, czy też jeszcze w styczniu dokonywać płatności związanych z kosztami grudniowymi.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 151. ust. 2. pkt 3.) „termin wykorzystania dotacji, nie (może być) dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego”. Przykładem takiego kosztu są składki ZUS – do 15 dnia następnego miesiąca lub podatek dochodowy od osób fizycznych – do 20 dnia następnego miesiąca.
W przypadku projektów realizowanych ze środków FIO (Funduszu Inicjatyw Obywatelskich), lub z innych środków rządowych, tylko koszty zapłacone do 31 grudnia będą uznane za kwalifikowane. W przypadku środków samorządowych jest podobnie (choć mogą się zdarzyć przypadki samorządów, które dopuszczają zapłatę pochodnych od wynagrodzeń – składek ZUS i podatku od osób fizycznych – jeszcze w styczniu; należy o to dopytać w urzędzie np. gminy).
Tak więc wszystkie faktury i rachunki dotyczące kończącego się projektu muszą wpłynąć do organizacji i być zapłacone jeszcze w grudniu.

Jeśli organizacji nie uda się wykorzystać całej otrzymanej dotacji należy sprawdzić w umowie, jaki jest termin na jej zwrot. W wypadku środków publicznych (np. samorządowych, FIO) termin wynika z ustawy o finansach publicznych (art. 151. ust. 2. pkt 6.) i wynosi „nie dłużej niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania”. Należy pamiętać wtedy o konieczności doliczenia odsetek ustawowych od zwracanej części dotacji (za cały okres przetrzymywania jej na koncie bankowym organizacji do dnia zapłaty).

Termin złożenia sprawozdania z realizacji projektu zwykle również jest zapisany w umowie. Przy umowach przekraczających okres jednego roku często wymagane jest sprawozdanie okresowe, np. za pierwszy rok realizacji projektu. Należy upewnić się, czy sprawozdanie takie trzeba złożyć do 31 grudnia, czy też sporządzić je za okres do 31 grudnia, z późniejszym, ale zwykle też określonym terminem jego przesłania.

(w oparciu o poradnik.ngo.pl)