ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

1295689-e1418999063546W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Lubin o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i jakość życia mieszkańców.

Czym skutkuje spalanie śmieci:

1) Podczas spalania odpadów uwalniane są ogromne ilości niebezpiecznych związków, w tym: pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, metale ciężkie, dwutlenek i tlenek węgla, chlorowodór i fluorowodów, dioksyny i furany:

– dioksyny i furany powstające w czasie spalania śmieci nieodwracalnie niszczą zdrowie – powodują nowotwory – wątroby i płuc, uszkodzenia płodu,

– zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki powoduje trudności w oddychaniu,

– tlenki azotu podrażniają płuca,

– tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ nerwowy.

2) Spalanie odpadów powoduje osadzanie się tzw. „mokrej sadzy”, co może doprowadzić do zapalenia się przewodu kominowego lub zaczadzenia.

PRZEDE WSZYSTKIM NIE WOLNO SPALAĆ:

– plastikowych pojemników i butelek po napojach,

– zużytych opon,

– innych odpadów z gumy,

– przedmiotów z tworzyw sztucznych,

– elementów drewnianych pokrytych lakierem,

– sztucznych skór,

– opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

– opakowań po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów,

– plastikowych toreb z polietylenu,

– papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W PIECACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ:

– papier, tekturę i drewno,

– odpady z gospodarki leśnej,

– odpady z przetwórstwa drewna, odpady kory, trociny i wióry.

Informujemy, że zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

(oprac. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG w Lubinie)