Zagospodarowanie terenu pocmentarnego w Osieku

Gmina Lubin otrzymała 50 tysięcy złotych dotacji z Fundacji KGHM Polska Miedź na rekultywację i zagospodarowanie terenu po przedwojennym cmentarzu w Osieku. Całość zadania kosztować będzie ok. 380 tys. zł. Pieniądze zabezpieczono już w tegorocznym budżecie i trwa właśnie przygotowanie dokumentacji przetargowej na realizacje tego przedsięwzięcia.

Cały obszar starego zabytkowego cmentarza jest obiektem wpisanym jest do rejestru zabytków. Teraz uzyska nowe przeznaczenie i będzie służył celom edukacyjnym, kulturalnym i promocyjnym regionu.

To dawny cmentarz ewangelicko – augsburski otwarty w 1883 r., na terenie którego pochówki odbywały się jeszcze po 1945 roku. Dziś jest w znacznym stopniu dewastacji i zniszczenia. W obrębie cmentarza znajduje się cenny starodrzew oraz pozostawione samosiewy. Po terenie porozrzucane są fragmenty nagrobków, a porośnięte trawą i bluszczem groby są mało widoczne. Najwięcej nagrobków zachowało się w części północno – wschodniej cmentarza. Przy granicy terenu cmentarnego zachowały się także fragmenty ogrodzenia i bramy wjazdowej. Głównym celem projektu, którego realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku, jest stworzenie przestrzeni atrakcyjnej pod względem rekreacyjnym – turystycznym i reprezentacyjnym dla mieszkańców wsi Osiek, a także osób odwiedzających Gminę Lubin.

Poprawiony zostanie w znacznym stopniu układ funkcjonalno – przestrzenny terenu, który z zapomnianego i zaniedbanego cmentarza przekształci się w atrakcyjny park zachęcający do spędzania czasu wolnego w plenerze. Utwardzone zostaną  nawierzchnie projektowanych traktów komunikacyjnych, zamontowane zostaną ławeczki. Pozostałości po dawnych nagrobkach i grobowcach zostaną przeniesione w wyznaczone miejsce i po ich selekcji utworzone z nich zostanie lapidarium. Szczątki zostaną wydobyte i przeniesione do mogiły na gminnym cmentarzu komunalnym w Zimnej Wodzie. Tym samym teren utraci funkcję cmentarza.

Przed wejściem do parku umieszczona zostanie tablica informacyjna m.in. z mapą i opisem historii tego terenu, która będzie pełniła funkcje edukacyjną i promocyjną oraz będzie dawała świadectwo poszanowania i dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Do spacerów zachęci zadbany drzewostan oraz wprowadzone nowe nasadzenia zieleni.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wieś Osiek jest obecnie jedną z większych miejscowości Gminy Lubin i stale przybywa jej mieszkańców. Dzięki realizacji tego zadania i nadania obiektowi zupełnie nowej funkcji, cała powierzchnia starego cmentarza przekształci się w park dostępny dla wszystkich chętnych mieszkańców i turystów odwiedzających Osiek. Przedsięwzięcie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Kościół Ewangelicko – Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej, który zaproponował czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości poświęcenia lapidarium oraz dokonania ponownego pochówku szczątków na cmentarzu w Zimnej Wodzie.

(RED)