XXXVIII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 12 września 2016 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Liścu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Uchwała w sprawie przyjęcia koncepcji gospodarki ściekowej w Gminie Lubin /proj. nr 260/.

3. Zapytania i interpelacje radnych.

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski