XXXVII sesja Rady Gminy Lubin

herb Gmina Lubin-malyKoncepcja gospodarki ściekowej w Gminie Lubin – to temat, którym m.in. zajmą się radni na najbliższej sesji Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się 1 września o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach.

Przyjęcie uchwały w tej sprawie uzależnia ewentualne rozszerzenie aglomeracji Lubin o kolejne miejscowości, a de facto przyłączenie ich do miejskiej oczyszczalnia ścieków.

Gmina Lubin od 2006 r. częściowo należy już do aglomeracji Lubin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Miejscowości Gola, Gorzyca, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki obecnie odprowadzają ścieki do Lubina. Rozszerzenie aglomeracji o kolejne miejscowości da obydwu samorządom możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.

Ostateczna decyzja dotycząca ewentualnego rozszerzenia aglomeracji należeć będzie do radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu
1 września 2016 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 lipca 2016 r.
  3. Uchwała w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
  na drodze powiatowej w miejscowości Ustronie /proj. nr 258/.
  4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy
  Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków /proj. nr 259/.
  5. Uchwała w sprawie przyjęcia koncepcji gospodarki ściekowej w Gminie Lubin /proj. nr 260/.
  6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 261/.
  7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Lubin.
  8. Zapytania i interpelacje radnych.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Norbert Grabowski