XXXVI sesję Rady Gminy Lubin

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie Gminy Lubin na rok 2016, uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu, a także zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gogołowic – to najważniejsze punkty porządku obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się  19 lipca 2016 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Gorzelinie.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 19 lipca 2016 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Gorzelinie

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 23 czerwca 2016 r. i 29 czerwca 2016 r.
 3. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 252/.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016 /proj. nr 253/.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 257/
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Lubinie na lata 2016 – 2018 /proj. nr 251/.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gogołowice /proj. nr 255/.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin /proj. nr 256/.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 254/.
 10. Zapytania i interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski