XXXIX sesja Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 12 października 2016 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Bukownej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 01 oraz 12 września 2016 r.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Lisiec /proj. Nr 266/.

4. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Mały /proj. nr 268/.

5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora /proj. nr 269/.

6. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin /proj. nr 270/.

7. Uchwała w sprawie zmiany Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin /proj. nr 271/.

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na lata 2016 – 2018 /proj. nr 272/.

9. Uchwała w sprawie wydania opinii do propozycji planu aglomeracji Lubin /proj. nr 273/.

10. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXIII/216/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie pomocy finansowej /proj. nr 274/.

11. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 275/.

12. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016 /proj. nr 276/.

13. Zapytania i interpelacje radnych.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski