XXXIII sesja Rady Gminy Lubin

Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wskazanie wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowości Krzeczyn Wielki, a także wybór przedstawiciela Rady Gminy do Rady Seniorów Gminy Lubin – to tematy, którymi m.in. zajmą się radni na dzisiejszej, XXXIII Sesji Rady Gminy Lubin. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Pieszkowie.

(MG)

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się 24 maja 2016 r., o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Pieszkowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 238/.
 3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016 /proj. nr 237/.
 4. Uchwała w sprawie pomocy finansowej /proj. nr 239/.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXX/199/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych /proj. nr 229/.
 6. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 234/.
 7. Uchwała w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej nr 335 w miejscowości Krzeczyn Wielki /proj nr 236/.
 8. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji /proj. nr 240/.
 9. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Gminy Lubin /proj. nr 241/.
 10. Zapytania i interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski