XXXII sesja Rady Gminy Lubin

herb Gmina Lubin-malySiedlce, Niemstów, Osiek, Pieszków, Krzeczyn Mały i Chróstnik – to kolejne miejscowości Gminy Lubin, które po kilkunastu latach doczekały się zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W zdecydowanej większości są to oczekiwane przez mieszkańców zmiany dotyczące powiększenia, w stosunku do obowiązującego planu, obszaru przeznaczonego pod nowe inwestycje, głównie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo-usługową. Radni projektami uchwał w tej sprawie zajmą się podczas najbliższej sesji Rady Gminy Lubin, która odbędzie się 17 maja (wtorek) w świetlicy wiejskiej w Siedlcach. Początek posiedzenia o godz. 15.00.

W porządku obrad XXXII Sesji Rady Gminy znalazły się także projekty uchwał dot. m.in. nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Osiek, przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, jak również dotyczące zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się 17 maja 2016 r., o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Siedlcach.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 18 kwietnia 2016r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin /proj. nr 222/.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Siedlce /proj. nr 223/.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Niemstów /proj. nr 224/.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Osiek /proj. nr 230/.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków /proj. nr 231/.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Mały /proj. nr 232/.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Chróstnik /proj. nr 233/.
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Osiek /proj. nr 225/.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /proj. nr 226/.
 12. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 227/.
 13. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016 /proj. nr 228/.
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXX/199/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych /proj. nr 229/.
 15. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 234/.
 16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /proj. nr 235/.
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Lubin.
 18. Zapytania i interpelacje radnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski