XXXI Sesja Rady Gminy Lubin

herb Gmina Lubin-malyKłopotów i Zimna Woda – to kolejne dwie miejscowości, które będą miały nowe plany przestrzennego zagospodarowania. Projektami uchwał w tej sprawie radni zajmą na najbliższej Sesji Rady Gminy Lubin, która odbędzie 18 kwietnia w Składowicach. W porządku znalazły się także punkty dotyczące  „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin” oraz przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubin.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się 18 kwietnia 2016 r., o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Składowicach 38a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 marca 2016r.
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/108/2015 z dnia 11 września 2015 r. dot. uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin” opracowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 –2013 /proj. nr 218/.
  1. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Zimna Woda /proj. nr 219/.
  1. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Kłopotów /proj. nr 220/.
  1. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubin na lata 2016 – 2019 /proj. nr 221/.
  1. Zapytania i interpelacje radnych.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski