XXX Sesja Rady Gminy Lubin

herb Gmina Lubin-maly30 marca 2016 r., o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Raszówce odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Lubin. W porządku obrad posiedzenia znalazło się 25 punktów. Pięć z nich dotyczy długo oczekiwanych przez mieszkańców zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym przypadku dla miejscowości: Czerniec, Ustronie, Raszowa, Miłoradzice i Szklary Górne. Radni zajma się także m.in. uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Lubińskiego prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Lubin.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się 30 marca 2016 r., o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Raszówce, ul. Kolejowa 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie protokołu sesji z dnia 2 marca 2016r.

3.Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych na obszarze gminy Lubin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Lubin /proj. nr 203/.

4.Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Czerniec /proj. nr 211/.

5.Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Ustronie /proj. nr 212/.

6.Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszowa /proj. nr 213/.

7.Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miłoradzice /proj. nr 214/.

8.Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Szklary Górne /proj. nr 215/.

9.Uchwała w sprawie zatwierdzenia przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę /proj. nr 198/.

10.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2016 rok /proj. nr 199/.

11.Uchwała w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szklary Górne” /proj. nr 200/.

12.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków /proj. nr 201/.

13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Lubińskiego prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Lubin /proj. nr 205/.

14.Uchwała w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych w miejscowościach: Gorzyca i Krzeczyn Wielki /proj. nr 210/.

15.Uchwała w sprawie rezygnacji Gminy Lubin z przynależności do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” /proj. nr 204/.

16.Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego /proj. nr 202/.

17.Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXIX/170/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 2 marca 2016r zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć pedagogów, psychologów i logopedów /proj. nr 216/.

18.Uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubin oraz nadania jej Statutu /proj nr 206/.

19.Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach /proj nr 207/.

20.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubin na lata 2016 – 2018. /proj nr 208/.

21.Uchwała w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2019”. /proj nr 209/.

22.Uchwała w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych /proj. nr 217/.

23.Zapytania i interpelacje radnych.

24.Wolne wnioski.

25.Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Norbert Grabowski