XXVI Sesja Rady Gminy Lubin

Zmiana nazwy oraz siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce – jest jedynym z punktów porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy Lubin, która odbędzie się w środę 9 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Gorzycy. Przygotowane zostały ponadto projekty uchwał dotyczące m.in. Strategii Rozwoju: Gminy Lubin oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Dolnośląska Kraina Karpia”, zmian w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na lata 2016 – 2018. Początek posiedzenia o godz. 15.00

(MG)

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się 09 grudnia 2015r., o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Gorzycy.

Jednocześnie informuję, iż sesja zwołana na 16 grudnia br. otrzymuje nr XXVII.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Uchwała w sprawie udziału Gminy Lubin w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina Karpia” /proj. nr 165/.

3.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/46/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz z zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na rok 2015 rok /proj. nr 169/.

4. Uchwała w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015 – 2030” /proj. nr 159/.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na lata 2016 – 2018 /proj. nr 170/.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/119/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Raszówce /proj. nr 171/.

6. Uchwała w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjno – konserwatorskich pomnika przyrody /proj. nr 172/.

7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2015 /proj. nr 173/.

8. Zapytania i interpelacje radnych.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski