XXV Sesja Rady Gminy

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości, określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, ale także zmiany w Statucie i uchwała w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030” – to tylko część punktów zaproponowanego porządku obrad XXV Sesji Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się dziś tj. 24 listopada 2015 r., o godz. 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Osieku, ul. Miedziana 69.

(MG)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z 20 października 2015 r.
 3. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów /proj. nr 148/.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków /proj. nr 149/.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin /proj. nr 150/.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubin na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022r.” /proj. nr 151/.
 7. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2016 /proj. nr 154/.
 8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /proj. nr 155/.
 9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /proj. nr 156/.
 10. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych /proj. nr 157/.
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Lubin obejmującego tereny położone w obrębach Czerniec, Siedlce, Księginice, Składowice, Ustronie w granicach przebiegu linii 2 x 400 kV – części „B” /proj. nr 158/.
 12. Uchwała w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030”. /proj. nr 159/.
 13. Uchwała w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubinie oraz organizacji i trybu jej działania /proj. nr 162/.
 14. Uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 /proj. Nr 163/.
 15. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr VI/34/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego działającego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach /proj. 164/.
 16. Zapytania i interpelacje radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski