XXIV Sesja Rady Gminy Lubin

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin i zmiany w tegorocznym budżecie, a także uchwała zmieniająca zasady funkcjonowania PSZOK-u oraz nowy regulamin świetlic wiejskich – to tematy, którymi zajmą się radni na najbliższej Sesji Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się 20 października 2015 r. , o godz. 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Księginicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjecie protokołu z sesji z 11 września 2015r., 29 września 2015r. (nr XXII) i 29 września 2015r. (nr XXIII).

3. Uchwała o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin /proj. nr 144/.

4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2015 /proj. nr 145/.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej zabytku wpisanego do rejestru zabytków /proj. nr 142/.

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin o inne formy wychowania przedszkolnego /proj. nr 143/.

7. Uchwała w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin /proj. nr 146/.

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /proj. nr 147/.

9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Lubin.

10. Zapytania i interpelacje radnych.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski