XLVIII Sesja Rady Gminy Lubin

Nowe taryfy opłat za wodę dla części miejscowości Obora i Gola, nadanie nazwy kolejnej ulicy w Krzeczynie Wielkim oraz zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej – to tematy, którymi zajmą radni na najbliższej sesji Rady Gminy Lubin.  Posiedzenie odbędzie się czwartek 30 marca, o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach 8a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę /proj. nr 329/.
  3. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin” w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 /proj. nr 330/.
  4. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 331/.
  5. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 332/.
  6. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017 /proj. nr 333/.
  7. Zapytania i interpelacje radnych.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski